QR

Du är här

TM Snabbruk P

TM Snabbruk P är ett pumpbart, självuttorkande snabbhårdnande cementbruk som ger en något grövre ytstruktur än avjämningsmassor. Före ytskikts-beläggning kan avslipning eller finavjämning krävas, beroende på val av ytskikt. Primning skall alltid utföras innan eventuell finavjämning. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. TM Snabbruk P är CE-märkt, registrerad i Basta samt bedömd av SundaHus och Byggvaru-bedömningen, BVB.

Snabba fakta

  • Självuttorkande
  • Pumpbar
  • Grovavjämning
  • Cementbruk
  • Skikttjocklek 5-100 mm
  • Planspackling
  • Fallspackling
  • Lämplig till värmegolv
Användningsområden

 

TM Snabbruk P är lämplig för nyproduktion samt renovering av bostäder, kontor och offentliga miljöer. Kan med fördel användas tillsammans med elektriskt alternativt vattenburet värmegolv. Produkten används för såväl planspackling som fallspackling på underlag av betong, lättbetong, keramik samt andra formstabila underlag. Den härdade produkten är avsedd att beläggas med lämpligt ytskikt i applikationer i bostads-miljö, kontor samt offentliga miljöer. 

 

Tekniska egenskaper

 

Böjdraghållfasthet  EN 13813 

F3

Tryckhållfasthet  EN 13813 

C12

Ytdraghållfasthet 

>1,0 MPa

Nötningsmotstånd EN 13813 

RMS

Frigörande korrosiva ämnen

CT

Fri krympning

<0,07 %

Självuttorkande

Ja

Skikttjocklek

                  5-100 mm

Emissioner TVOC 28 dygn µg/m2 x h

<200

Uppfyller AMA Hus

Ja

pH

10,5-11

Vattenburen värme

Ja, min 10 mm över rören*

Elektrisk golvvärme

Ja, min 5 mm över slingorna*

Flytande konstruktioner

Ja

Fallbyggnad

Ja

Fuktskadestabil

Ja

*Total skikttjocklek beror på aktuell konstruktion. Tjockare avjämningsskikt ger bättre värmespridning. Följ alltid värmegolvleverantörens anvisningar.

 

OBS! Installation av värmekablar skall utföras av behörig/auktoriserad elinstallatör.

 

 

Golvkonstruktion

 

TM Snabbruk P kan användas i såväl konstruktioner med vidhäftning till underlaget som flytande konstruktioner där avjämningen saknar vidhäftning till underliggande material. Produkten är lämplig för de flesta typer av ytskikt såsom matta, flytande parkett, tätskikt, eller keramisk beläggning.

Avjämning med vidhäftning till underlaget

UNDERLAG

MOBIL PUMP

Betong

5-100 mm

Lättbetong

5-100 mm

Keramik/natursten

5-100 mm

Golvgips/golvspån

5-100 mm

 

 

UNDERLAG

HANDSPACKLING

Betong

5-100 mm

Lättbetong

5-30 mm

Keramik/natursten

5-100 mm

Golvgips/golvspån

5-100 mm

 

Underlag med vidhäftning

Säkerställ att underlaget är dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för avjämningsmassa. Det ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen och slutresultatet. Slipa eller fräs bort eventuell cementhud. Släta och täta ytor kan behöva bearbetas mekaniskt genom fräsning eller slipning för att säkerställa fullgod vidhäftning. Underlagets dokumenterade ytdraghållfasthet ska vara minst 1,0 MPa. 

Dilationsfogar i underlaget

Dilatationsfogar i avjämningsmassan anläggs i förekommande fall genom hela skikttjockleken ned till underlaget. De ska placeras i omedelbar anslutning till och i samverkan med dilatationsfogar i underlaget resp. den bärande konstruktionen. Fogens bredd bör vara 10-15 mm. Alternativa lösningar kan förekomma.

Avjämning utan vidhäftning till underlaget. Flytande golvkonstruktion

Skikttjockleken ska alltid vara minst 40 mm och TM Snabbruk P ska alltid armeras med stålnät Ø3 mm 50x100 mm. Armeringsnätet läggs med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan. Större ytor bör delas upp i mindre avgränsade delar. Syftet med att lägga en flytande konstruktion är att den inte ska ha någon fast förankring i underlaget och fritt kunna röra sig i sidled. För att åstadkomma detta måste underlagets yta vara tillräckligt slät så att ett glidskikt eller luftspaltsbildande matta kan appliceras. Underlaget kan därför behöva slipas, avjämnas eller på annat sätt göras slätt under den flytande konstruktionen. Kontakta Kiilto för ytterligare information.

Lämpliga ytskikt

TM Snabbruk P är avsedd att beläggas med ytskikt eller ytterligare avjämningsmassa beroende på val av ytskikt. Se vår ytskiktguide på www.tmprogress.se

Leverans

TM Snabbruk P levereras i täta säckar om 20 kg med bärhandtag.

SÄCK

 

Säck

20 kg

Antal säck per pall

48 st

Antal kg per pall

960 kg

Min. leverans

20 kg

Mixade pallar

Ja

 

Förberedelser

Temperaturen är av största vikt för ett lyckat slutresultat. +10°C på underlag, i materialet och inomhustemperatur är miniminivå enligt AMA Hus 11. Bjälklagets temperatur bör kontrolleras och säkerställas i god tid före primning. Högre temperatur är mycket gynnsamt avseende såväl kvalitet som uttorkningstid. Dock max +25°C

Primning

Prima alltid underlaget med TM Primer 001 enligt anvisningar i produktbladet. Primern appliceras 1-10 timmar före avjämning och ska under alla omständigheter tillåtas torka innan avjämning. Primern får dock inte ligga mer än 2 dagar eftersom risken då är stor att byggdamm och andra lösa föroreningar som kan äventyra vidhäftningen lägger sig på primern. Observera att om primern appliceras med s.k. primerpump så ska alltid efterföljande bearbetning av primern ske med borste för att säkerställa korrekt applicering.

TEMPERATUR UNDERLAG

TEMPERATUR FÖRVARING

+10°C - +25°C

+5°C - +25°C

 

Avvägning

Om underlagets lutning och buktighet avviker från föreskriven tolerans bör golvet vägas av med vattenpass eller laser. Genom att sätta ut höjd-justerade nivåpinnar kan man under läggning av avjämningsmassan säkerställa att skikttjockleken blir tillräcklig för att klara toleranserna.

Arbetshygien

Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals.  Läs och följ alltid varningsinformationen på förpackningen innan arbete påbörjas

Blandning

Använd alltid rent vatten och ren utrustning. Vid blandning i hink, mät upp rätt mängd vatten i kärlet, tillsätt det torra bruket och blanda med en blandar-maskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp till en jämn, slät klumpfri massa i minst 2 min. Säkerställ att avjämningsmassan är homogen och väl sammanhållen, lättflytande samt utan klumpar. Vid falläggning reduceras vattenmängden till lämplig konsistens.

Materialåtgång

1,6 kg pulver/kvm/mm

Temperatur torrbruk

+10°C - +25°C

Lagringstid torrbruk

6 månader

Vattentemperatur

+5°C - +20°C

Vattenbehov

2,8-3 liter per säck 20 kg, (14-15%)

Blandningstid

2 minuter

Slanglängd mobil pump

Minst 60 meter

 

Applicering

Häll eller pumpa ut den färdigblandade avjämnings-massan i våder på underlaget. Lägg varje ny våd i en gammal våd så snart som möjligt så att massan flyter ihop till en jämn och plan beläggning/yta. Maximera vådernas bredd till ca 10 meter genom att använda TMs avstängarlist. Var noga med att förse brunnar och övriga genomföringar med erforderlig tätning före läggning för att undvika igensättning av avlopps-ledningar samt läckage till övriga ytor. Bearbeta avjämningsmassan med en tandad spackel eller piggroller för att uppnå maximal släthet.

 

Vid flerskiktsläggning skall primning alltid utföras mellan respektive skikt. Vänta minst 24 timmar innan primning sker. Kontrollera och säkerställ att ytan är så torr att primern sugs in i underlaget. Blandnings-förhållande vid primning på nylagd avjämningsmassa: TM Primer 001 blandas med 3-5 delar vatten beroende på uttorkningsklimat

Temperatur underlag

+10°C - +25°C

Temperatur luft

+10°C - +25°C

Skikttjocklek

5-100 mm

Utflytning cylinder 50x50 mm

70-100 mm

Brukstid

15 min

Öppentid

15 min

Gångbar efter

1-3 timmar

 

Efterarbete

Den halvhärdade avjämningsmassan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.

Rengöring

Rengör verktyg och maskiner med vatten omedelbart efter avslutat arbete. Den härdade avjämningsmassan kan endast avlägsnas mekaniskt.

Uttorkning

Avjämningsmassans uttorkningstid påverkas av skikttjocklek, temperatur i bjälklag och luft samt relativ luftfuktighet i lokalen. God luftväxling i lokalen är en förutsättning för effektiv uttorkning.

 

Före beläggning med ytskikt skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som rikt­värde för bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i AMA Hus användas. På torrt underlag är TM Snabbruk P beläggningsbar med täta ytskikt 1-3 dygn efter läggning enligt följande: 1 dygn upp till 30 mm tjocklek, 2 dygn upp till 40 mm tjock­lek, 3 dygn upp till 100 mm. Ytan har då härdat tillräckligt för att mattläggning/tätskiktsarbete skall kunna utföras på ytan. Den an­givna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50 % RF i luften och visst luftombyte. Trägolv och andra fuktkänsliga golv-beläggningsmaterial bör som regel alltid läggas med lämplig fuktspärr.


TM Snabbruk P är till karak­tären självuttorkande vilket innebär att en tidig ythållfasthet erhålls och att överskottsvattnet binds kemiskt över tiden. Detta möjliggör en tidig beläggning med ytskikt förutsatt att RF% i under­liggande konstruktion ej överstiger rekommenderat värde enligt AMA Hus. Produkten kan läggas på betong med upp till 95 % RF men observera att avjämningsmassan aldrig blir torrare än underlaget. Beakta även att avjämningsmassan inte kan stå emot krymprörelser eller sättningar ifrån underlagets uttorkning.

 

 Vid flytande konstruktioner bör golvet förses med golvbeläggning så tidigt som möjligt enligt nedan-stående tabell. Skall golvet stå öppet en längre tid innan beläggning med ytskikt primas golvet dagen efter med TM Primer 001 spädd 1:3 (1 del primer: 3 delar vatten) för att minimera risken för sprickbildning och kantresning.

 

För att undvika alltför snabb uttorkning och risk för sprickbildning ska den applicerade avjämningsmassan inte utsättas för luftdrag, hög temperatur eller direkt solljus de 3 första dygnen efter applicering. 

Gångbar

1-3 timmar

Tid innan forcerad torkning

3 dagar

Beläggningsbar

1 dygn                  2-30 mm. skikttjocklek*

 

2 dygn               31-40 mm.

 

3 dygn              41-100 mm.

Tål full belastning

1 dag per mm skikttjocklek*

Tid innan golvvärme

1 dag per mm skikttjocklek*

*Max 50 mm

 

Observera

Detta produktblad syftar till ge att teknisk information om den av oss levererade produkten och i möjligaste mån lämna råd, riktlinjer och rekommendationer om dess användning. Vi ansvarar för produktens tekniska egenskaper enligt tabellen ovan men kan inte ansvara för de lokala förutsättningarna och deras eventuella konsekvenser för slutresultatet. I våra entreprenader kvalitetssäkrar vi dock även dessa faktorer. Ändringar oavsett art och omfattning som i enskilt fall kan anses erforderliga, ska för att gälla gentemot material-leverantören vara skriftligen bekräftade av beställare, konstruktör, entreprenör samt Kiilto. Vi kan emellertid inte garantera kvaliteten för andra produkter som kan komma att finnas i samma konstruktion. Följ alltid respektive leverantörers anvisningar för respektive material. 

Order
Beräkna mängd
Dokument

Leverans

 

Kontakta vår säljare i din region för att beställa TM Snabbruk P

 

Säck  20 kg/säck. 48 säckar/pall. 960 kg/pall.  Snabba leveranser och mixade pallar utan extra kostnader.  

Välj din region
Välj din region
Norrland
Mellan
Stockholm
Syd
Sydöst
Väst
Angiven produktåtgång skall ses som ett riktvärde då yttre förutsättningar som till exempel typ av underlag, luftfuktighet och appliceringssätt kan påverka åtgången av en produkt.
Du behöver

Referensprojekt

Kund
Skanska Sverige
Yta, kvm
12 000
År
2014
Projekt Kund Yta, kvm År
Råslätt, Jönköping Skanska Sver... 12 000 2014