QR

Du är här

TM Snabbruk 100

TM Snabbruk 100 är ett pumpbart, självuttorkande snabbhårdnande cementbruk som ger en något grövre ytstruktur än avjämningsmassor. Produkten är avsedd som underlag för flytande trägolvskonstruktioner eller motsvarande. TM Snabbruk 100 är även lämplig som bottningsmaterial till t.ex. TM Express K samt TM Rotavjämning K vid s.k. flerskiktsläggningar. Primning skall alltid utföras innan eventuell finavjämning. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. TM Snabbruk 100 är CE-märkt, registrerad i Basta samt bedömd av SundaHus och Byggvarubedömningen, BVB

Snabba fakta

  • Självuttorkande
  • Leverans i pumpbil
  • Cementbruk
  • Skikttjocklek 40-100 mm
  • Underlag flytande trägolvskonstruktioner
  • Bottningsmaterial vid flerskiktsläggningar
  • Planspackling
  • Fallspackling
  • Lämplig till värmegolv
Användningsområde

TM Snabbruk 100 är lämplig för nyproduktion samt renovering av bostäder, kontor och offentliga miljöer. Kan med fördel användas tillsammans med elektriskt alternativt vattenburet värmegolv. Produkten används för såväl planspackling som fallspackling på underlag av betong, lättbetong, keramik samt andra formstabila underlag. Den härdade produkten är avsedd att beläggas med flytande trägolvskonstruktioner eller motsvarande i applikationer i bostadsmiljö, kontor samt offentliga miljöer. 

Tekniska egenskaper

Böjdraghållfasthet EN 13813

F3

TryckhållfasthetC17

Ytdraghållfasthet

>0,5 MPa

Frigörande korrosiva ämnenCT

Fri krympning

< 0,05%

SjälvuttorkandeJa
Skikttjocklek40-100 mm

Emissioner TVOC, 28 dygn, μg/m2 x h

<200

Uppfyller AMA Hus

Ja

pH

10,5-11

Vattenburen värme

Ja, min 10 mm över rören*

Elektrisk golvvärmeJa, min 5 mm över slingorna*
Flytande konstruktionerJa

Fallbyggnad

Ja

Fuktskadestabil

Ja

*Total skikttjocklek beror på aktuell konstruktion. Tjockare avjämningsskikt ger bättre värmespridning. Följ alltid värmegolvleverantörens anvisningar.

 

OBS! Installation av värmekablar skall utföras av behörig/auktoriserad elinstallatör.

 

Golvkonstruktioner

TM Snabbruk 100 kan användas i såväl konstruktioner med vidhäftning till underlaget som flytande konstruktioner där avjämningen saknar vidhäftning till underliggande material. Produkten är lämplig som direkt underlag för ytskikt för flytande parkett eller andra motsvarande flytande trägolvskonstruktioner.

Avjämning med vidhäftning till underlaget

UNDERLAG

PUMPBIL

Betong

40-100 mm

Keramik/natursten

40-100 mm

Håldäckselement

40-100 mm

 

Underlag med vidhäftning

Säkerställ att underlaget är dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för avjämningsmassa. Det ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen och slutresultatet. Slipa eller fräs bort eventuell cementhud. Släta och täta ytor kan behöva bearbetas mekaniskt genom fräsning eller slipning för att säkerställa fullgod vidhäftning. Underlagets dokumenterade ytdraghållfasthet ska vara minst 1,0 MPa. 

Dilationsfogar i underlaget

Dilatationsfogar i avjämningsmassan anläggs i förekommande fall genom hela skikttjockleken ned till underlaget. De ska placeras i omedelbar anslutning till och i samverkan med dilatationsfogar i underlaget resp. den bärande konstruktionen. Fogens bredd bör vara 10-15 mm. Alternativa lösningar kan förekomma.

Avjämning utan vidhäftning till underlaget. Flytande golvkonstruktion

Skikttjockleken ska alltid vara minst 40 mm och TM Snabbruk 100 ska alltid armeras med stålnät Ø3 mm 50x100 mm. Armeringsnätet läggs med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan. Större ytor bör delas upp i mindre avgränsade delar. Syftet med att lägga en flytande konstruktion är att den inte ska ha någon fast förankring i underlaget och fritt kunna röra sig i sidled. För att åstadkomma detta måste underlagets yta vara tillräckligt slät så att ett glidskikt eller luftspaltsbildande matta kan appliceras. Underlaget kan därför behöva slipas, avjämnas eller på annat sätt göras slätt under den flytande konstruktionen. Kontakta TM Progress för ytterligare information.

Lämpliga ytskikt

TM Snabbruk 100 är avsedd att beläggas med ytskikt eller ytterligare avjämningsmassa beroende på val av ytskikt. Se vår ytskiktguide på www.tmprogress.se

Leverans

TM Snabbruk 100 levereras enbart med pumpbil,
kapacitet upp till 38 ton/ekipage.

Förberedelser

Temperaturen är av största vikt för ett lyckat slutresultat. +10°C på underlag, i materialet och inomhustemperatur är miniminivå enligt AMA Hus 14. Bjälklagets temperatur bör kontrolleras och säker-ställas i god tid före primning. Högre temperatur är mycket gynnsamt avseende såväl kvalitet som uttorkningstid. Dock max +25°C

Primning

Prima alltid underlaget med TM Primer 001 enligt anvisningar i produktbladet. Primern appliceras 1-10 timmar före avjämning och ska under alla omständigheter tillåtas torka innan avjämning. Primern får dock inte ligga mer än 2 dagar eftersom risken då är stor att byggdamm och andra lösa föroreningar som kan äventyra vidhäftningen lägger sig på primern. Observera att om primern appliceras med s.k. primerpump så ska alltid efterföljande bearbetning av primern ske med borste för att säkerställa korrekt applicering.

TEMPERATUR UNDERLAG

TEMPERATUR FÖRVARING

+10°C - +25°C

+5°C - +25°C

 

Avvägning

Om underlagets lutning och buktighet avviker från föreskriven tolerans bör golvet vägas av med vattenpass eller laser. Genom att sätta ut höjdjusterade nivåpinnar kan man under läggning av avjämningsmassan säkerställa att skikttjockleken blir tillräcklig för att klara toleranserna.

Arbetshygien

Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. 

Blandning

Säkerställ att avjämningsmassan är homogen och väl sammanhållen, lättflytande samt utan klumpar. Vid falläggning reduceras vattenmängden till lämplig konsistens.

Materialåtgång

1,6 kg pulver/kvm/mm

Vattenbehov

 14-15%

Slanglängd pumpbil

Standard 120 meter,
kan utökas vid behov

 

Applicering

Avjämningsmassan pumpas ut direkt från bilen i våder på underlaget. Lägg varje ny våd i en gammal våd så snart som möjligt så att massan flyter ihop till en jämn och plan beläggning/yta. Maximera vådernas bredd till ca 10 meter genom att använda TMs avstängarlist. Var noga med att förse brunnar och övriga genomföringar med erforderlig tätning före läggning för att undvika igensättning av avloppsledningar samt läckage till övriga ytor. Bearbeta avjämningsmassan med en tandad spackel eller piggroller för att uppnå maximal släthet. Vid flerskiktsläggning skall primning alltid utföras mellan respektive skikt. Vänta minst 24 timmar innan primning sker. Kontrollera och säkerställ att ytan är så torr att primern sugs in i underlaget. Blandnings-förhållande vid primning på nylagd avjämningsmassa: TM Primer 001 blandas med 3-5 delar vatten beroende på uttorkningsklimat.

Temperatur underlag

+10°C - +25°C

Temperatur luft

+10°C - +25°C

Skikttjocklek

40-100 mm

Brukstid

15 min

Öppentid

15 min

Gångbar efter

1-3 timmar

 

Efterarbete

Den halvhärdade avjämningsmassan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.

Rengöring

Rengör verktyg och maskiner med vatten omedelbart efter avslutat arbete. Den härdade avjämningsmassan kan endast avlägsnas mekaniskt.

Uttorkning

Avjämningsmassans uttorkningstid påverkas av skikttjocklek, temperatur i bjälklag och luft samt relativ luftfuktighet i lokalen. God luftväxling i lokalen är en förutsättning för effektiv uttorkning.

 

Före beläggning med ytskikt skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som rikt­värde för bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i AMA Hus 14 användas.

Den an­givna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50 % RF i luften och visst luftombyte. Trägolv och andra fuktkänsliga golvbeläggningsmaterial bör som regel alltid läggas med lämplig fuktspärr.
TM Snabbruk 100 är till karak­tären självuttorkande vilket innebär att en tidig ythållfasthet erhålls och att överskottsvattnet binds kemiskt över tiden. Detta möjliggör en tidig beläggning med ytskikt förutsatt att RF% i under­liggande konstruktion ej överstiger rekommenderat värde enligt AMA Hus 14. Produkten kan läggas på betong med upp till 95 % RF men observera att avjämningsmassan aldrig blir torrare än underlaget. Beakta även att avjämningsmassan inte kan stå emot krymprörelser eller sättningar ifrån underlagets uttorkning.

 

Vid flytande konstruktioner bör golvet förses med golvbeläggning så tidigt som möjligt. Skall golvet stå öppet en längre tid innan beläggning med ytskikt primas golvet dagen efter med TM Primer 001 spädd 1:3 (1 del primer: 3 delar vatten) för att minimera risken för sprickbildning och kantresning.

 

För att undvika alltför snabb uttorkning och risk för sprickbildning ska den applicerade avjämningsmassan inte utsättas för luftdrag, hög temperatur eller direkt solljus de 3 första dygnen efter applicering. 

Gångbar

1-3 timmar

Beläggningsbar

Se ytskiktsguide

Tid innan forcerad torkning

3 dagar

Tål full belastning

1 dag per mm skikttjocklek*

Tid innan golvvärme

1 dag per mm skikttjocklek*

*Max 50 mm

 

Observera

Detta produktblad syftar till att ge teknisk information om den av oss levererade produkten och i möjligaste mån lämna råd, riktlinjer och rekommendationer om dess användning. Vi ansvarar för produktens tekniska egenskaper enligt tabellen ovan men kan inte ansvara för de lokala förutsättningarna och deras eventuella konsekvenser för slutresultatet. I våra entreprenader kvalitetssäkrar vi dock även dessa faktorer. Ändringar oavsett art och omfattning som i enskilt fall kan anses erforderliga, ska för att gälla gentemot material-leverantören vara skriftligen bekräftade av beställare, konstruktör, entreprenör samt TM Progress. Vi kan emellertid inte garantera kvaliteten för andra produkter som kan komma att finnas i samma konstruktion. Följ alltid respektive leverantörers anvisningar för respektive material. 

Order
Beräkna mängd
Dokument

Leverans

 

Kontakta vår säljare i din region för att beställa TM Snabbruk 100

 

Pumpbil fritt ur slang från 500 kg till 38 ton per leveranstillfälle.

Välj din region
Välj din region
Norrland
Mellan
Stockholm
Syd
Sydöst
Väst
Hur många kg behöver du?

Ange yta och skikttjocklek för att beräkna åtgången. Säljaren i din region hjälper dig gärna med val av rätt produkt och konstruktionslösning
Du behöver

Referensprojekt

Kund
Peab Sverige
Yta, kvm
20 000
År
2013
Projekt Kund Yta, kvm År
Brf Ursvikskulle Ikano Bostad... 10 000 2015
Polstjärnan, Norrköping Ellipsen Byg... 2 300 2014
Foderladan, Sundbyberg NCC Construc... 8 000 2014
Alviks Torn, Kv Racketen Peab Sverige 20 000 2013
Sockerbruket, Lund JM AB 5 540 2012