QR

Du är här

TM Multi

TM Multi är en pumpbar snabbhårdnande avjämningsmassa för tjockare skikt där kortare torktid eftersträvas. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten ar CE-märkt, registrerad i Basta, bedömd av SundaHus och Byggvarubedömningen samt uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor.

Snabba fakta

  • Snabbhårdnande
  • Leverans i pumpbil
  • Cementbruk
  • Skikttjocklek 20-100 mm
  • Underlag till löslagda ytskikt
  • Bottningsmaterial vid flerskiktsläggningar
  • Planspackling
  • Fallspackling
  • Lämplig till värmegolv
Användningsområde

TM Multi är lämplig för nyproduktion och renovering av bostäder, kontor och offentliga miljöer. Produkten används för såväl planspackling som fallspackling på underlag av betong, lättbetong, keramik samt andra formstabila underlag inomhus. Den härdade avjämningsmassan är främst avsedd som bottningsmaterial och som underlag till löslagda ytskikt. Kan även beläggas med lämpliga limmade ytskikt i applikationer utan industriell belastning.

Tekniska egenskaper

Böjdraghållfasthet EN 13813

F5

TryckhållfasthetC30

Ytdraghållfasthet

>1,0 MPa

Frigörande korrosiva ämnenCT

Fri krympning

< 0,05%

SjälvuttorkandeJa
Skikttjocklek20-100 mm

Emissioner TVOC, 28 dygn, μg/m2 x h

<10

Uppfyller AMA Hus

Ja

pH

10,5-11

Vattenburen värme

Ja, min 10 mm över rören*

Elektrisk golvvärmeJa, min 5 mm över slingorna*
Flytande konstruktionerJa, min 40 mm

Fallbyggnad

Ja

Fuktskadestabil

Ja

*Total skikttjocklek beror på aktuell konstruktion. Tjockare avjämningsskikt ger bättre värmespridning. Följ alltid värmegolvleverantörens anvisningar.

 

OBS! Installation av värmekablar skall utföras av behörig/auktoriserad elinstallatör.

 

Golvkonstruktioner

TM Multi kan användas i såväl konstruktioner med vidhäftning till underlaget som flytande konstruktioner där massan saknar vidhäftning till underliggande material. Kan med fördel användas tillsammans med elektriskt alternativt läggning och vattenburet värmegolv. Produkten är lämplig som direkt underlag för ytskikt av flytande parkett eller andra motsvarande flytande trägolvskonstruktioner, tätskikt samt keramisk beläggning. TM Multi är även lämplig som bottningsmaterial och kan användas som underlag vid mattläggning. Primning skall alltid utföras innan eventuell finavjämning.

Avjämning med vidhäftning till underlaget

UNDERLAG

PUMPBIL

Betong

20-100 mm

Keramik/natursten

20-100 mm

Håldäckselement

20-100 mm

 

Underlag med vidhäftning

Säkerställ att underlaget är lämpligt/avsett som underlag för produkten. Det ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen och slutresultatet. Slipa eller fräs bort eventuell cementhud. Släta och täta ytor kan behöva bearbetas mekaniskt genom fräsning eller slipning för att säkerställa fullgod vidhäftning. Underlagets dokumenterade ytdraghållfasthet ska vara minst 1,0 MPa.

Dilationsfogar i underlaget

Dilatationsfogar i massan anläggs i förekommande fall genom hela skikttjockleken ned till underlaget. De ska placeras i omedelbar anslutning till och i samverkan med dilatationsfogar i underlaget resp. den bärande konstruktionen. Fogens bredd bör vara 10-15 mm. Alternativa lösningar kan förekomma.

Avjämning utan vidhäftning till underlaget. Flytande golvkonstruktion

Skikttjockleken ska alltid vara minst 40 mm och TM Multi ska alltid armeras med stålnät Ø3 mm 50x100 mm. Armeringsnätet läggs med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringsstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan. Större ytor bör delas upp i mindre avgränsade delar. Syftet med att lägga en flytande konstruktion är att den inte ska ha någon fast förankring i underlaget och fritt kunna röra sig i sidled. För att åstadkomma detta måste underlagets yta vara tillräckligt slät så att ett glidskikt eller luftspaltsbildande matta kan appliceras. Underlaget kan därför behöva slipas, avjämnas eller på annat sätt göras slätt under den flytande konstruktionen. Lång tid innan beläggning eller mycket goda uttorkningsförhållanden kan motivera sprickförebyggande åtgärder. Kontakta Kiilto för ytterligare information.

Lämpliga ytskikt

TM Multi är avsedd som underlag för andra avjämningsmassor samt flytande trägolvskonstruktioner eller motsvarande. Kan även användas som underlag för tätskikt, keramisk beläggning samt mattläggning, beroende på ytskikt och belastning. Limmade ytskikt appliceras efter avstämning med Kiilto.

Leverans

TM Multi levereras enbart med pumpbil,
kapacitet upp till 38 ton/ekipage.

Förberedelser

Temperaturen är av största vikt för ett lyckat slutresultat. +10°C på underlag, i materialet och inomhustemperatur är miniminivå enligt AMA Hus 14. Bjälklagets temperatur bör kontrolleras och säkerställas i god tid före primning. Högre temperatur är mycket gynnsamt avseende såväl kvalitet som uttorkningstid. Dock max +25°C

Primning

Prima alltid underlaget med TM Primer 001 enligt anvisningar i produktbladet. Primern appliceras 1-48 timmar före avjämning och ska under alla omständlig-heter tillåtas torka innan avjämning. Primern får dock inte ligga mer än 3 dagar eftersom risken då är stor att byggdamm och andra lösa föroreningar som kan äventyra vidhäftningen lägger sig på primern. Observera att om primern appliceras med s.k. primerpump så ska alltid efterföljande bearbetning av primern ske med borste för att säkerställa korrekt applicering.

TEMPERATUR UNDERLAG

TEMPERATUR FÖRVARING

+10°C - +25°C

+5°C - +25°C

 

Avvägning

Om underlagets lutning och buktighet avviker från föreskriven tolerans bör golvet vägas av med vatten-pass eller laser. Genom att sätta ut höjdjusterade
nivåpinnar kan man under läggning av massan säkerställa att skikttjockleken blir tillräcklig för att klara toleranserna.

Arbetshygien

Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. 

Blandning

Säkerställ att avjämningsmassan är homogen och väl sammanhållen, lättflytande samt utan klumpar. Vid falläggning reduceras vattenmängden till lämplig konsistens.

Materialåtgång

1,85 kg pulver/kvm/mm

Vattenbehov

 16%

Slanglängd pumpbil

Standard 120 meter
 

 

Applicering

TM Multi pumpas ut direkt från pumpbilen i våder på underlaget. Lägg varje ny våd i en gammal våd så snart som möjligt så att massan flyter ihop till en jämn och plan beläggning/yta. Maximera vådernas bredd till ca 10 meter. Var noga med att förse brunnar och övriga genomföringar med erforderlig tätning före läggning för att undvika igen-sättning av avloppsledningar samt läckage till övriga ytor. Bearbeta avjämningsmassan med en tandad spackel el motsvarande för att uppnå maximal släthet. Vid flerskiktsläggning skall primning alltid utföras mellan respektive skikt. Vänta minst 24 timmar innan primning sker. Kontrollera och säkerställ att ytan är så torr att primern sugs in i underlaget. Blandningsförhållande vid primning på nylagd massa: TM Primer 001 blandas med 3-10 delar vatten beroende på uttorkningsklimat. Prima 2 gånger om mer än 7 delar vatten används.

Temperatur underlag

+10°C - +25°C

Temperatur luft

+10°C - +25°C

Skikttjocklek

20-100 mm

Brukstid

15 min

Öppentid

15 min

Gångbar efter

1-3 timmar

 

Efterarbete

Den halvhärdade avjämningsmassan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.

Rengöring

Rengör verktyg och maskiner med vatten omedelbart efter avslutat arbete. Den härdade avjämningsmassan kan endast avlägsnas mekaniskt.

Uttorkning

Produktens uttorkningstid påverkas av skikttjocklek, temperatur i bjälklag och luft samt relativ luftfuktighet i lokalen. God luftväxling i lokalen är en förutsättning för effektiv uttorkning. Produkten kan läggas på betong med upp till 95 % RF men observera att massan inte blir torrare än underlaget. Beakta även att massan inte kan stå emot krymprörelser eller sättningar ifrån underlagets uttorkning.
Före beläggning med ytskikt skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som riktvärde för bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i AMA Hus 14 användas.
Den angivna torktiden förutsätter, torrt underlag, ett gott uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50 % RF i luften och visst luftombyte. Trägolv och andra fuktkänsliga golv-beläggningsmaterial bör som regel alltid läggas med lämplig fuktspärr.
Vid flytande konstruktioner bör golvet förses med golvbeläggning så tidigt som möjligt. Skall golvet stå öppet en längre tid innan beläggning med ytskikt primas golvet dagen efter med TM Primer 001 spädd 1:3 (1 del primer: 3 delar vatten) för att minimera risken för sprickbildning och kantresning.
För att undvika alltför snabb uttorkning och risk för sprickbildning ska den applicerade massan inte utsättas för luftdrag, hög temperatur eller direkt solljus de 3 första dygnen efter applicering.
TM Multi är till karaktären självuttorkande vilket innebär att en tidig ythållfasthet erhålls och att överskotts-vattnet binds kemiskt över tiden. Detta möjliggör en tidig beläggning med ytskikt förutsatt att RF% i underliggande konstruktion ej överstiger rekommenderat värde enligt AMA Hus 14. Då produktens självtorkande egenskaper ska nyttjas behövs följande uttorkningstider innan applicering av ytskikt: <30 mm 2 dygn, 30-50 mm 3 dygn 50-80 mm 5 dygn, 80-100 mm 7 dygn.

Observera

Detta produktblad syftar till att ge teknisk information om den av oss levererade produkten och i möjligaste mån lämna råd, riktlinjer och rekommendationer om dess användning. Vi ansvarar för produktens tekniska egenskaper enligt tabellen ovan men kan inte ansvara för de lokala förutsättningarna och deras eventuella konsekvenser för slutresultatet. I våra entreprenader kvalitetssäkrar vi dock även dessa faktorer. Ändringar oavsett art och omfattning som i enskilt fall kan anses erforderliga, ska för att gälla gentemot material-leverantören vara skriftligen bekräftade av beställare, konstruktör, entreprenör samt Multi. Vi kan emellertid inte garantera kvaliteten för andra produkter som kan komma att finnas i samma konstruktion. Följ alltid respektive leverantörers anvisningar för respektive material.

Order
Beräkna mängd
Dokument

Leverans

 

Kontakta vår säljare i din region för att beställa TM Multi

 

Pumpbil fritt ur slang från 500 kg till 38 ton per leveranstillfälle.

Välj din region
Välj din region
Norrland
Mellan
Stockholm
Syd
Sydöst
Väst
Hur många kg behöver du?

Ange yta och skikttjocklek för att beräkna åtgången. Säljaren i din region hjälper dig gärna med val av rätt produkt och konstruktionslösning
Du behöver

Referensprojekt

Kund
Ellipsen Bygg
Yta, kvm
2 300
År
2014
Projekt Kund Yta, kvm År
Brf Ursvikskulle Ikano Bostad... 10 000 2015
Polstjärnan, Norrköping Ellipsen Byg... 2 300 2014
Foderladan, Sundbyberg NCC Construc... 8 000 2014
Alviks Torn, Kv Racketen Peab Sverige 20 000 2013
Sockerbruket, Lund JM AB 5 540 2012