QR

Du är här

TM Justerspackel

TM Justerspackel är ett naturgipsbaserat, mycket lättarbetat och smidigt snabbtorkande fin- och byggspackel med pastakonsistens där tidig hårdnande samt beläggning med ytskikt eftersträvas. Produktens konsistens kan anpassas till ändamålet med varierande vatteninblandning. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. TM Justerspackel är CE-märkt, registrerad i Basta och bedömd av SundaHus.

Snabba fakta

  • Normaltorkande
  • Naturgipsbaserat
  • Handspackel
  • Planspackling
Användingsområden

 

TM Justerspackel är lämplig för nyproduktion samt renovering av bostäder, kontor och offentliga miljöer. Produkten används inomhus för planspackling på underlag av betong, lättbetong, keramik samt golvspånskivor och golvgips. Produkten rekommenderas till justeringsarbeten där TM Gipsavjämning använts. När den spack­lade ytan härdat och eventuellt slipats, utgör den ett färdigt underlag för de flesta typer av ytskikt. Den härdade spackelmassan är avsedd att beläggas med lämpligt ytskikt i applikationer i bostadsmiljö, kontor och offentliga miljöer.

 

Tekniska egenskaper

Böjdraghållfasthet  EN 13813 

F3

Tryckhållfasthet  EN 13813 

C7

Frigörande korrosiva ämnen

CA

Normaltorkande

Ja

Skikttjocklek

                    1-25 mm

Uppfyller AMA Hus

Ja

pH

10

 

 

 

Golvkonstruktion

TM Justerspackel används i konstruktioner med vidhäftning till underlaget. Produkten är lämplig för de flesta typer av ytskikt såsom matta, flytande parkett, tätskikt, eller keramisk beläggning. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. 

Spackling med vidhäftning till underlaget

UNDERLAG

HANDSPACKLING

Betong

1-25 mm

Lättbetong

1-20 mm

Keramik/natursten

1-20 mm

Golvgips/golvspån

1-20 mm

 

Underlag med vidhäftning

Säkerställ att underlaget är dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för spackelmassa. Det ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen och slutresultatet. Slipa eller fräs bort eventuell cementhud. Släta och täta ytor kan behöva bearbetas mekaniskt genom fräsning eller slipning för att säkerställa fullgod vidhäftning. Underlagets dokumenterade ytdraghållfasthet ska vara minst 1,0 MPa.

Dilationsfogar i underlaget

Dilatationsfogar i spackelmassan anläggs i före-kommande fall genom hela skikttjockleken ned till underlaget. De ska placeras i omedelbar anslutning till och i samverkan med dilatationsfogar i underlaget resp. den bärande konstruktionen. Fogens bredd bör vara 10-15 mm. Allternativa lösningar kan förekomma.

Lämpliga ytskikt

TM Justerspackel är avsedd att beläggas med ytskikt. Se vår ytskiktguide på www.tmprogress.se

Leverans

TM Justerspackel levereras i täta säckar om 15 kg med bärhandtag.

SÄCK

 

Säck

15 kg

Antal säck per pall

64 st

Antal kg per pall

960 kg

Min. leverans

15 kg

Mixade pallar

Ja

 

Förberedelser

Temperaturen är av största vikt för ett lyckat slutresultat. +10°C på underlag, i materialet och inomhustemperatur är miniminivå enligt AMA Hus 14. Bjälklagets temperatur bör kontrolleras och säker-ställas i god tid före primning. Högre temperatur är mycket gynnsamt avseende såväl kvalitet som uttorkningstid. Dock max +25°C

Primning

Underlag av sugande betong kan beläggas med TM Justerspackel utan föregående primning. Övriga underlag skall alltid primas med TM Primer 001 enligt anvisningar i produktbladet. Primern appliceras 1-10 timmar före spackling och ska under alla omständigheter tillåtas torka innan spackling. Primern får dock inte ligga mer än 2 dagar eftersom risken då är stor att byggdamm och andra lösa föroreningar som kan äventyra vidhäftningen lägger sig på primern. Observera att om primern appliceras med s.k. primer-pump så ska alltid efterföljande bearbetning av primern ske med borste för att säkerställa korrekt applicering.

TEMPERATUR UNDERLAG

TEMPERATUR FÖRVARING

+10°C - +25°C

+5°C - +25°C

 

Avvägning

Om underlagets lutning och buktighet avviker från föreskriven tolerans bör golvet vägas av med vatten-pass eller laser. Genom att sätta ut höjd-justerade nivåpinnar kan man under läggning av spackelmassan säkerställa att skikttjockleken blir tillräcklig för att klara toleranserna.

Arbetshygien

Produkten blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals.  Läs och följ alltid varningsinformationen på förpackningen innan arbete påbörjas.

Blandning

Använd alltid rent vatten och ren utrustning. Vid blandning i hink, mät upp rätt mängd vatten i kärlet, tillsätt det torra bruket och blanda med en blandarmaskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp till en jämn, slät klumpfri massa i minst 2 min.  Tillsätt 0,5-0,7 liter konc. TM Primer 001 och blanda ytterligare 30 sekunder. Säkerställ att spackelmassan är homogen och väl sammanhållen, utan klumpar. Vid falläggning reduceras vatten-mängden till för appliceringen lämplig konsistens.

Materialåtgång

1,65 kg pulver/kvm/mm

Temperatur torrbruk

+10°C - +25°C

Lagringstid torrbruk

6 månader

Vattentemperatur

+5°C - +20°C

Vattenbehov

C:a 7,5 liter vatten + 0,5-0,7 liter

konc. TM Primer 001 per 15 kg

Blandningstid

Min 2 minuter, när primer tillsats

skall massan blandas ytterligare 30 sek.

 

Applicering

Den färdigblandade massan fördelas på golvet med en slät stålspackel. Eventuell finjustering i form av slipning eller sick­ling kan utföras så snart mas­san hårdnat tillräckligt. Vid tjockare skikt används med fördel banor och rätskivor vid utläggning, säkerställ att massan blir fri från luftfickor. Den halvhärdade massan kan med lätthet formas eller skäras med en stålspackel eller annat lämpligt verktyg så snart som massan stelnat och blivit gångbar. Gå in på den halvhärdade ytan och sickla eller skrapa av eventuella "ryggar". Verktyg och maskiner rengörs med vatten.

 

Vid flerskiktsläggning skall primning alltid utföras mellan respektive skikt. Vänta minst 3 timmar innan primning sker. Kontrollera och säkerställ att ytan är så torr att primern sugs in i underlaget. Blandningsförhållande vid primning på nylagd avjämningsmassa: TM Primer 001 blandas med 3-5 delar vatten beroende på uttorkningsklimat

Temperatur underlag

+10°C - +25°C

Temperatur luft

+10°C - +25°C

Skikttjocklek

1-25 mm

Brukstid

20 min

Öppentid

20 min

Gångbar efter

0,5-1 timme

 

Efterarbete

Den halvhärdade spackelmassan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.

Rengöring

Rengör verktyg och maskiner med vatten omedelbart efter avslutat arbete. Den härdade spackelmassan kan endast avlägsnas mekaniskt.

Uttorkning

Spackelmassans uttorkningstid påverkas av skikttjocklek, temperatur i bjälklag och luft samt relativ luftfuktighet i lokalen. God luftväxling i lokalen är en förutsättning för effektiv uttorkning.

 

Före beläggning med ytskikt skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som rikt­värde för bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i AMA Hus användas. På torrt underlag är TM Justerspackel beläggningsbar med täta ytskikt 1-12 timmar efter läggning enligt följande: C:a 4 timmar upp till 10 mm tjocklek, C:a 12 timmar upp till 25 mm tjocklek. Ytan har då härdat tillräckligt för att mattläggning skall kunna utföras på ytan. Den an­givna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50 % RF i luften och visst luftombyte. Trägolv och andra fuktkänsliga golvbeläggnings-material bör som regel alltid läggas med lämplig fuktspärr.

 

TM Justerspackel är till karak­tären självuttorkande vilket innebär att en tidig ythållfasthet erhålls och att överskottsvattnet binds kemiskt över tiden. Detta möjliggör en tidig beläggning med ytskikt förutsatt att RF% i under­liggande konstruktion ej överstiger rekommenderat värde enligt AMA Hus. Produkten kan läggas på betong med upp till 95 % RF men observera att spackelmassan aldrig blir torrare än underlaget. Beakta även att spackelmassan inte kan stå emot krymprörelser eller sättningar ifrån underlagets uttorkning.

 

Skall golvet stå öppet en längre tid innan beläggning med ytskikt primas golvet dagen efter med TM Primer 001 spädd 1:3 (1 del primer: 3 delar vatten) för att minimera risken för sprickbildning och kantresning.

 

För att undvika alltför snabb uttorkning och risk för sprickbildning ska den applicerade spackelmassan inte utsättas för luftdrag, hög temperatur eller direkt solljus de 3 första dygnen efter applicering. 

Bearbetningstid

15 min

Gångbar

0,5-1 timme

Tid innan forcerad torkning

3 dagar

Beläggningsbar

4 timmar            1-10 mm. skikttjocklek*

 

12 timmar          10-25 mm. mm. 4040mm.

 

Observera

Detta produktblad syftar till att ge teknisk information om den av oss levererade produkten och i möjligaste mån lämna råd, riktlinjer och rekommendationer om dess användning. Vi ansvarar för produktens tekniska egenskaper enligt tabellen ovan men kan inte ansvara för de lokala förutsättningarna och deras eventuella konsekvenser för slutresultatet. I våra entreprenader kvalitetssäkrar vi dock även dessa faktorer. Ändringar oavsett art och omfattning som i enskilt fall kan anses erforderliga, ska för att gälla gentemot materialleverantören vara skriftligen bekräftade av beställare, konstruktör, entreprenör samt Kiilto. Vi kan emellertid inte garantera kvaliteten för andra produkter som kan komma att finnas i samma konstruktion. Följ alltid respektive leverantörers anvisningar för respektive material.

Order
Beräkna mängd
Dokument

Leverans

Kontakta vår säljare i din region för att beställa.

 

Säck  15kg/säck. 64 säckar/pall. 960 kg/pall.  Snabba leveranser och mixade pallar utan extra kostnader.  

Välj din region
Välj din region
Norrland
Mellan
Stockholm
Syd
Sydöst
Väst
Du behöver