QR

Du är här

TM Superflyt

TM Superflyt är en självutjämnande, självuttorkande, cementbaserad avjämningsmassa med extremt goda utflytningsegenskaper och ett mycket snabbt hårdnande som kan appliceras med pump eller läggas ut för hand. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. TM Superflyt är CE-märkt, registrerad i Basta, bedömd av SundaHus och Byggvarubedömningen, BVB samt uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor.

Snabba fakta

  • Självuttorkande
  • Pumpbar
  • Extremt goda flytegenskaper
  • Färdig för mattläggning
  • Snabbt beläggningsbar
  • Skikttjocklek 1-10 mm
  • Lättare industribelastning
  • "Öppet golv" i torra miljöer
Användningsområden

TM Superflyt är lämplig för nyproduktion samt renovering av bostäder, kontor och offentliga miljöer. Produkten används för planspackling på underlag av betong, lättbetong, keramik samt golvspånskivor, golvgips mm. Den härdade avjämningsmassan är avsedd att beläggas med lämpligt ytskikt i applikationer i bostadsmiljö och miljöer med lättare industriell belastning. TM Superflyt är mycket lämpligt i tunna skikt och i de flesta fall klar att beläggas med ytskikt utan föregående slipning. 

Tekniska egenskaper

Böjdraghållfasthet  EN 13813 

F12

Tryckhållfasthet  EN 13813 

C35

Ytdraghållfasthet   

>2,0 MPa

Nötningsmotstånd EN 13813

RWFC 550

Frigörande korrosiva ämnen

CT

Brandklass

A2

Fri krympning

<0,03 %

Självtorkande

Ja

Skikttjocklek

1-10 mm

Emissioner TVOC 28 dygn µg/m2 x h

43

Uppfyller AMA Hus

Ja

pH

10,5-11

Fuktskadestabil

Ja

 

Golvkonstruktion

TM Superflyt används i konstruktioner med vidhäftning till underlaget. Produkten är lämplig för de flesta typer av ytskikt såsom matta, flytande parkett, tätskikt, limmad parkett, epoxibeläggning eller keramisk beläggning.

Avjämning med vidhäftning till underlaget

UNDERLAG

MOBIL PUMP

Betong

2-10 mm

Lättbetong

6-10 mm

Keramik/natursten

2-10 mm*

Golvgips/golvspån

2-10 mm

 

 

UNDERLAG

HANDSPACKLING

Betong

1-10 mm

Lättbetong

6-10 mm

Keramik/natursten

1-10 mm

Golvgips/golvspån

1-10 mm

 

Underlag med vidhäftning

Säkerställ att underlaget är dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för avjämningsmassa. Det ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen och slutresultatet. Slipa eller fräs bort eventuell cementhud. Släta och täta ytor kan behöva bearbetas mekaniskt genom fräsning eller slipning för att säkerställa fullgod vidhäftning. Underlagets dokumenterade ytdraghållfasthet ska vara minst 1,0 MPa.

Dilationsfogar i underlaget

Dilatationsfogar i avjämningsmassan anläggs i förekommande fall genom hela skikttjockleken ned till underlaget. De ska placeras i omedelbar anslutning till och i samverkan med dilatationsfogar i underlaget resp. den bärande konstruktionen. Fogens bredd bör vara 10-15 mm. Alternativa lösningar kan förekomma.

Lämpliga ytskikt

TM Superflyt är avsedd att beläggas med ytskikt. Produkten är även lämplig att i torra miljöer inomhus med lätt industriell belastning ligga som ”öppet golv”.  Se vår ytskiktguide på www.tmprogress.se

 

Leverans

TM Superflyt levereras i säckar om 15 kg med bärhandtag.

Säck

15 kg

Antal säck per pall

64 st

Antal kg per pall

960 kg

Mixade pallar

Ja

Min. leverans

15 kg

 

Förberedelser

Temperaturen är av största vikt för ett lyckat slutresultat. +10°C på underlag, i materialet och inomhustemperatur är miniminivå enligt AMA Hus 14. Bjälklagets temperatur bör kontrolleras och säkerställas i god tid före primning. Högre temperatur är mycket gynnsamt avseende såväl kvalitet som uttorkningstid. Dock max +25°C

 

Primning

Prima alltid underlaget med TM Primer 001 enligt anvisningar i produktbladet. Primern appliceras 1-10 timmar före avjämning och ska under alla omständlig-heter tillåtas torka innan avjämning. Primern får dock inte ligga mer än 2 dagar eftersom risken då är stor att byggdamm och andra lösa föroreningar som kan äventyra vidhäftningen lägger sig på primern. Observera att om primern appliceras med s.k. primer-pump så ska alltid efterföljande bearbetning av primern ske med borste för att säkerställa korrekt applicering.

Temperatur underlag

+10°C - +25°C

Temperatur förvaring

+5°C - +25°C

 

Avvägning

Om underlagets lutning och buktighet avviker från föreskriven tolerans bör golvet vägas av med vattenpass eller laser. Genom att sätta ut höjdjusterade nivåpinnar kan man under läggning av avjämningsmassan säkerställa att skikttjockleken blir tillräcklig för att klara toleranserna.

 

Arbetshygien

Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals.  Läs och följ alltid varningsinformationen på förpackningen innan arbete påbörjas.

Blandning

Använd alltid rent vatten och ren utrustning. Vid blandning i hink, mät upp rätt mängd vatten i kärlet, tillsätt det torra bruket och blanda med en blandarmaskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp till en jämn, slät klumpfri massa i minst 2 min. Säkerställ att avjämningsmassan är homogen och väl sammanhållen, lättflytande samt utan klumpar.

Materialåtgång

1,55 kg pulver/kvm/mm

Temperatur torrbruk

+10°C - +25°C

Lagringstid torrbruk

6 månader

Vattentemperatur

+5°C - +20°C

Vattenbehov

3,3-3,5 liter per säck 15 kg, (22-23%)

Blandningstid

2 minuter

 

Applicering

Häll eller pumpa ut den färdigblandade avjämnings-massan i våder på underlaget. Lägg varje ny våd i en gammal våd så snart som möjligt så att massan flyter ihop till en jämn och plan beläggning/yta. Maximera vådernas bredd till ca 10 meter genom att använda TMs avstängarlist. Var noga med att förse genom-föringar och andra förekommande avgränsningar med erforderlig tätning före läggning för att undvika läckage till övriga ytor. Bearbeta avjämningsmassan med en slät eller tandad spackel eller piggroller för att uppnå maximal släthet.

 

Vid flerskiktsläggning skall primning alltid utföras mellan respektive skikt. Vänta minst 24 timmar innan primning sker. Kontrollera och säkerställ att ytan är så torr att primern sugs in i underlaget. Blandningsförhållande vid primning på nylagd avjämningsmassa: TM Primer 001 blandas med 3-5 delar vatten beroende på uttorkningsklimat.

Temperatur underlag

+10°C - +25°C 

Temperatur luft

+10°C - +25°C 

Skikttjocklek

1-10 mm

Utflytning EN 12706 145-155 mm
Brukstid 10 min

Öppentid

10-15 min

Gångbar efter

1 -2 timmar

 

Efterarbete
Den halvhärdade avjämningsmassan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.Den halvhärdade avjämningsmassan kan med lätthet formas eller skäras. 
Rengör verktygen omedelbart med vatten. Den härdade avjämningsmassan kan endast avlägsnas mekaniskt.
 

 

Rengöring

Rengör verktyg och maskiner med vatten omedelbart efter avslutat arbete. Den härdade avjämningsmassan kan endast avlägsnas mekaniskt.

Uttorkning

Avjämningsmassans uttorkningstid påverkas av skikttjocklek, temperatur i bjälklag och luft samt relativ luftfuktighet i lokalen. God luftväxling i lokalen är en förutsättning för effektiv uttorkning.

Före beläggning med ytskikt skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som riktvärde för bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i AMA Hus användas. På torrt underlag är TM Superflyt beläggningsbar med täta ytskikt 2-4 timmar efter läggning i skikt ≤ 10 mm. Ytan har då härdat tillräckligt för att mattläggning/tätskiktsarbete skall kunna utföras på ytan. Den angivna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50 % RF i luften och visst luftombyte. Trägolv och andra fuktkänsliga golvbeläggningsmaterial bör som regel alltid läggas med lämplig fuktspärr.

TM Superflyt är till karaktären självuttorkande vilket innebär att en tidig ythållfasthet erhålls och att överskottsvattnet binds kemiskt över tiden. Detta möjliggör en tidig beläggning med ytskikt förutsatt att RF% i underliggande konstruktion ej överstiger rekommenderat värde enligt AMA Hus. Produkten kan läggas på betong med upp till 95 % RF men observera att avjämningsmassan aldrig blir torrare än underlaget. Beakta även att avjämningsmassan inte kan stå emot krymprörelser eller sättningar ifrån underlagets uttorkning.

För att undvika alltför snabb uttorkning och risk för sprickbildning ska den applicerade avjämningsmassan inte utsättas för luftdrag, hög temperatur eller direkt solljus de 3 första dygnen efter applicering.

Bearbetningstid

10-15 min

Gångbar

1-2 timmar

Tid innan forcerad torkning

3 dagar

Beläggningsbar  ≤ 10 mm

2-4 timmar

 

Observera

Detta produktblad syftar till ge teknisk information om den av oss levererade produkten och i möjligaste mån lämna råd, riktlinjer och rekommendationer om dess användning. Vi ansvarar för produktens tekniska egenskaper enligt tabellen ovan men kan inte ansvara för de lokala förutsättningarna och deras eventuella konsekvenser för slutresultatet. I våra entreprenader kvalitetssäkrar vi dock även dessa faktorer. Ändringar oavsett art och omfattning som i enskilt fall kan anses erforderliga, ska för att gälla gentemot material-leverantören vara skriftligen bekräftade av beställare, konstruktör, entreprenör samt Kiilto.

Vi kan emellertid inte garantera kvaliteten för andra produkter som kan komma att finnas i samma konstruktion. Följ alltid respektive leverantörers anvisningar för respektive material

 

Order
Beräkna mängd
Dokument

Leverans

 

Kontakta vår säljare i din region för att beställa.

 

Säck  15 kg/säck. 64 säckar/pall. 960 kg/pall.  Snabba leveranser och mixade pallar utan extra kostnader.  

Välj din region
Välj din region
Norrland
Mellan
Stockholm
Syd
Sydöst
Väst
Hur många kg behöver du?

Ange yta och skikttjocklek för att beräkna åtgången. Säljaren i din region hjälper dig gärna med val av rätt produkt och konstruktionslösning.
Du behöver