QR

Du är här

TM Snabbavjämning K

TM Snabbavjämning K är en självutjämnande, självuttorkande, fiberförstärkt, cementbaserad och pumpbar avjämningsmassa där mycket snabbt hårdnande samt tidig beläggning med ytskikt eftersträvas.Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein.TM Snabbavjämning K är CE-märkt, registrerad i Basta, bedömd av SundaHus och Byggvarubedömningen, BVB samt uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor.

Snabba fakta

  • Självuttorkande
  • Fiberförstärkt
  • Pumpbar
  • Skikttjocklek 1-35 mm
  • Lättare industribelastning
  • "Öppet golv" i torra miljöer
  • Lämplig för härdplastbaserade beläggningar
  • Planspackling
  • Fallspackling
  • Lämplig till värmegolv
Användningsområde

TM Snabbavjämning K är lämplig för nyproduktion samt renovering av bostäder, kontor och offentliga miljöer. Kan med fördel användas tillsammans med elektriskt alternativt vattenburet värmegolv. Produkten används för såväl planspackling som fallspackling på underlag av betong, lättbetong, HDF-Bjälklag samt keramik. Den härdade avjämningsmassan är avsedd att beläggas med lämpligt ytskikt i applikationer i bostadsmiljö samt miljöer med lättare industriell belastning. TM Snabbavjämning K är även lämplig att i torra miljöer ligga som ”öppet golv” 

Tekniska egenskaper

Böjdraghållfasthet  EN 13813  

F8

Tryckhållfasthet  EN 13813  

C30

Ytdraghållfasthet   

>2 MPa

Nötningsmotstånd EN13892-5RWA 100

Frigörande korrosiva ämnen

CT

Brandklass

A2

Fri krympning

<0,04 %

Självtorkande

Yes

Skikttjocklek beroende på applikationsmetod

1-35 mm

Emissioner TVOC 28 dygn µg/m2 x h

<200

Uppfyller AMA Hus

Ja

pH

10,5-11

Vattenburen golvvärme

Ja, min 10 mm över rören *

Elektrisk golvvärme

Ja, min 5 mm över slingorna *

Flytande konstruktioner

Ja

Fallbyggnad

Ja

Fuktskadestabil

Ja

*Total skikttjocklek beror på aktuell konstruktion. Tjockare avjämningsskikt ger bättre värmespridning. Följ alltid värmegolvleverantörens anvisningar

OBS! Installation av värmekablar skall utföras av behörig/auktoriserad elinstallatör.

Golvkonstruktion

TM Snabbavjämning K kan användas i såväl konstruktioner med vidhäftning till underlaget som flytande konstruktioner där avjämningen saknar vidhäftning till underliggande material. Produkten är lämplig för de flesta typer av ytskikt såsom matta, flytande parkett, tätskikt, limmad parkett, epoxibeläggning eller keramisk beläggning.

Avjämning med vidhäftning till underlaget

UNDERLAG

MOBIL PUMP

Betong

10-35 mm

Lättbetong

10-20 mm

Keramik/natursten

10-35 mm

Golvgips/golvspån

10-50 mm

 

 

UNDERLAG

HANDSPACKLING

Betong

2-35 mm

Lättbetong

6-20 mm

Keramik/natursten

2-35 mm

Golvgips/golvspån2-35 mm

 

Underlag med vidhäftning

Säkerställ att underlaget är dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för avjämningsmassa. Det ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen och slutresultatet. Slipa eller fräs bort eventuell cementhud. Släta och täta ytor kan behöva bearbetas mekaniskt genom fräsning eller slipning för att säkerställa fullgod vidhäftning. Underlagets dokumenterade ytdraghållfasthet ska vara minst 1,5 MPa.

Dilationsfogar i underlaget

Dilatationsfogar i avjämningsmassan anläggs i förekommande fall genom hela skikttjockleken ned till underlaget. De ska placeras i omedelbar anslutning till och i samverkan med dilatationsfogar i underlaget resp. den bärande konstruktionen. Fogens bredd bör vara 10-15 mm. Alternativa lösningar kan förekomma.

Avjämning utan vidhäftning. Flytande konstruktion

Skikttjockleken ska alltid vara minst 30 mm och avjämningen ska alltid armeras med stålnät Ø3 mm 50x100 mm. Armeringsnätet läggs med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan. Större ytor bör delas upp i mindre avgränsade delar. Syftet med att lägga en flytande konstruktion är att den inte ska ha någon fast förankring i underlaget och fritt kunna röra sig i sidled. För att åstadkomma detta måste underlagets yta vara tillräckligt slät så att ett glidskikt eller luftspaltsbildande matta kan appliceras. Underlaget kan därför behöva slipas, avjämnas eller på annat sätt göras slätt under den flytande konstruktionen. Kontakta Kiilto för ytterligare information.

Lämpliga ytskikt

TM Snabbavjämning K är lämplig som underlag för de flesta typer av ytskikt såsom matta, flytande parkett, tätskikt, limmad parkett, epoxibeläggning, akrylmassor eller keramisk beläggning. Produkten är även lämplig att i torra miljöer med lätt industriell belastning ligga som ”öppet golv”. 

 

Vid beläggning med epoxi eller akrylmassor skall det beaktas vilken typ av miljö och belastning

avjämningsmassan kommer att utsättas för, generellt skall avjämningsmassans överyta blästras eller plan-slipas med grovt sandpapper före belägg­ning med epoxi eller akrylmassa. Säkerställ metod med ytskikts-leverantören. Minsta tjocklek vid beläggning med härdplastmassa är normalt 3-5 mm. Observera att i miljöer med industribelastning ställs särskilda krav, såsom typ av belastning t.ex. mekanisk, termisk och kemisk. Dessa måste tas hänsyn till vid både val av härdplast och dess tjocklek. Se vår ytskiktguide på www.tmprogress.se

Leverans

TM Snabbavjämning K levereras i säckar om 20 kg med bärhandtag, storsäck om 1 000 kg samt i pumpbil fritt ur slang.

 

 

Säck

20 kg

Antal säckar per pall

48

Antal kg per pall

960 kg

Mixade pallar

Ja

Min. leverans

20 kg

 

Förberedelser

Temperaturen är av största vikt för ett lyckat slut-resultat. +10°C på underlag, i materialet och inomhus-temperatur är miniminivå enligt AMA Hus 14. Bjälklagets temperatur bör kontrolleras och säker-ställas i god tid före primning. Högre temperatur är mycket gynnsamt avseende såväl kvalitet som uttorkningstid. Dock max +25°C

 

 

Primning

Prima alltid underlaget med TM Primer 001 enligt anvisningar i produktbladet. Primern appliceras 1-10 timmar före avjämning och ska under alla omständlig-heter tillåtas torka innan avjämning. Primern får dock inte ligga mer än 2 dagar eftersom risken då är stor att byggdamm och andra lösa föroreningar som kan äventyra vidhäftningen lägger sig på primern. Observera att om primern appliceras med s.k. primer-pump så ska alltid efterföljande bearbetning av primern ske med borste för att säkerställa korrekt applicering. 

Temperatur underlag+10°C - +25°C
Temperatur förvaring+5°C - +25°C

 

Avvägning

Om underlagets lutning och buktighet avviker från före-skriven tolerans bör golvet vägas av med vattenpass eller laser. Genom att sätta ut höjdjusterade nivåpinnar kan man under läggning av avjämningsmassan säker-ställa att skikttjockleken blir tillräcklig för att klara toleranserna.

Arbetshygien

Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals.  Läs och följ alltid varningsinformationen på förpackningen innan arbete påbörjas.

Blandning

Använd alltid rent vatten och ren utrustning. Vid blandning i hink, mät upp rätt mängd vatten i kärlet, tillsätt det torra bruket och blanda med en blandar-maskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp till en jämn, slät klumpfri massa i minst 2 minuter.

Säkerställ att avjämningsmassan är homogen och väl sammanhållen, lättflytande samt utan klumpar. Vid falläggning reduceras vattenmängden till lämplig konsistens.

Materialåtgång

1,7 kg pulver/kvm/mm

Temperatur torrbruk

+10°C - +25°C

Lagringstid torrbruk

6 månader

Vattentemperatur

+5°C - +20°C 

Vattenbehov

3,4-4 liter per säck 20 kg, (17-20%)

Blandningstid

2 minuter

Slanglängd mobil pump

Min. 60 meter

 

Applicering

Häll eller pumpa ut den färdigblandade avjämnings-massan i våder på underlaget. Lägg varje ny våd i en gammal våd så snart som möjligt så att massan flyter ihop till en jämn och plan beläggning/yta. Maximera vådernas bredd till ca 10 meter genom att använda TMs avstängarlist. Var noga med att förse brunnar och övriga genomföringar med erforderlig tätning före läggning för att undvika igensättning av avlopps-ledningar samt läckage till övriga ytor. Bearbeta avjämningsmassan med en tandad spackel eller piggroller för att uppnå maximal släthet.

 

Vid flerskiktsläggning skall primning alltid utföras mellan respektive skikt. Vänta minst 24 timmar innan primning sker. Kontrollera och säkerställ att ytan är så torr att primern sugs in i underlaget. Blandnings-förhållande vid primning på nylagd avjämningsmassa: TM Primer 001 blandas med 3-5 delar vatten beroende på uttorkningsklimat.

Temperature underlag

+10°C - +25°C 

Temperatur luft

+10°C - +25°C 

Skikttjocklek

1-35 mm

Utflytning EN 12706135-145 mm
Brukstid15 min

Öppentid

15 min

Gångbar efter

1-2 timmar

Efterarbete

Den halvhärdade avjämningsmassan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.

Rengöring

Rengör verktyg och maskiner med vatten omedelbart efter avslutat arbete. Den härdade avjämningsmassan kan endast avlägsnas mekaniskt.

Uttorkning

Avjämningsmassans uttorkningstid påverkas av skikttjocklek, temperatur i bjälklag och luft samt relativ luftfuktighet i lokalen. God luftväxling i lokalen är en förutsättning för effektiv uttorkning.

 

Före beläggning med ytskikt skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som rikt¬värde för bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i AMA Hus användas.

På torrt underlag är TM Snabbavjämning K beläggningsbar med täta ytskikt 1 dygn efter läggning i skikt ≤ 30 mm. Ytan har då härdat tillräckligt för att mattläggning/tätskiktsarbete skall kunna utföras på ytan. Den an¬givna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50 % RF i luften och visst luftombyte. Trägolv och andra fuktkänsliga golvbeläggningsmaterial bör som regel alltid läggas med lämplig fuktspärr.

 

TM Snabbavjämning K är till karak¬tären självuttorkande vilket innebär att en tidig ythållfasthet erhålls och att överskottsvattnet binds kemiskt över tiden. Detta möjliggör en tidig beläggning med ytskikt förutsatt att RF% i under¬liggande konstruktion ej överstiger rekommenderat värde enligt AMA Hus. Produkten kan läggas på betong med upp till 95 % RF men observera att avjämningsmassan aldrig blir torrare än underlaget. Beakta även att avjämnings-massan inte kan stå emot krymprörelser eller sättningar ifrån underlagets uttorkning.

 

Vid flytande konstruktioner bör golvet förses med golvbeläggning så tidigt som möjligt enligt nedanstående tabell. Skall golvet stå öppet en längre tid innan beläggning med ytskikt primas golvet dagen efter med TM Primer 001 spädd 1:3 (1 del primer: 3 delar vatten) för att minimera risken för sprickbildning och kantresning.

 

För att undvika alltför snabb uttorkning och risk för sprickbildning ska den applicerade avjämningsmassan inte utsättas för luftdrag, hög temperatur eller direkt solljus de 3 första dygnen efter applicering.

Bearbetningstid

15 min

Gångbar efter

1-2 timmar

Beläggningsbar

1 dygn  2-30 mm

Beläggningsbar vid epoxi/acrylmassorFölj tillverkarens anvisning
Tål full belastning1 dag per mm skikttjocklek (max 50 mm)

Tid innan golvvärme

1 dag per mm  skikttjocklek (max. 50 mm)

 

Observera

Detta produktblad syftar till att ge teknisk information om den av oss levererade produkten och i möjligaste mån lämna råd, riktlinjer och rekommendationer om dess användning. Vi ansvarar för produktens tekniska egenskaper enligt tabellen ovan men kan inte ansvara för de lokala förutsättningarna och deras eventuella konsekvenser för slutresultatet. I våra entreprenader kvalitetssäkrar vi dock även dessa faktorer. Ändringar oavsett art och omfattning som i enskilt fall kan anses erforderliga, ska för att gälla gentemot materialleverantören vara skriftligen bekräftade av beställare, konstruktör, entreprenör samt Kiilto

Vi kan emellertid inte garantera kvaliteten för andra produkter som kan komma att finnas i samma konstruktion. Följ alltid respektive leverantörers anvisningar för respektive material. 

Order
Beräkna mängd
Dokument

Leverans

 

Kontakta vår säljare i din region för att beställa TM Snabbavjämning K

 

Säck  20 kg/säck. 48 säckar/pall. 960 kg/pall.  Snabba leveranser och mixade pallar utan extra kostnader.  

 

Välj din region
Välj din region
Norrland
Mellan
Stockholm
Syd
Sydöst
Väst
Hur många kg behöver du?

Ange yta och skikttjocklek för att beräkna åtgången. Säljaren i din region hjälper dig gärna med val av rätt produkt och konstruktionslösning.
Du behöver