QR

Du är här

TM Kombiflyt

TM Kombiflyt är en cementbaserad, självutjämnande, pumpbar fiberförstärkt avjämningsmassa. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. Produkten är självtorkande vilket möjliggör tidig applicering av tätskikt och klinker eller våtrumsmatta. TM Kombiflyt är CE-märkt, registrerad i Basta, bedömd av SundaHus samt uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor.

Snabba fakta

 • Mycket goda falläggningsegenskaper
 • Homogen härdning - riktigt bra häng!
 • Självuttorkande
 • Fiberförstärkt
 • Pumpbar
 • Lätt att få fin yta, även för mattläggning
 • Snabbt beläggningsbar
 • Skikttjocklek 5-50 mm
 • Bjälklagsförstyvning
 • Fallspackling
 • Lämplig till värmegolv
Användningsområden

TM Kombiflyt är lämplig för nyproduktion samt renovering av bostäder, kontor och offentliga miljöer. TM Kombiflyt används med fördel för att i inomhusmiljö skapa kontrollerad lutning på golv t ex i våtrum. Produkten kan med fördel användas tillsammans med elektriskt alternativt vattenburet värmegolv. Produkten används företrädesvis till fallspackling på underlag av betong, lättbetong, keramik samt till bjälklagsförstyvning av golvspånskivor i t.ex. våtutrymmen. Den härdade avjämningsmassan är avsedd att beläggas med lämpligt ytskikt i applikationer utan industriell belastning. Dess självutjämnande egenskaper gör den även lämplig för att utjämna nivåskillnader och skapa plana golv.

Tekniska egenskaper
VÅTA EGENSKAPER 
Flytförmåga (30*50 mm ring)Ca 120-130 mm
Åtgångstal1,8 kg/kvm & mm
Öppentidca 15 min
Falläggningsförmåga (”häng”) inträderca 30 min
Bearbetningstid40-50 min
Skikttjocklek 5-50 mm
Gångbar 1-3 h
  
EGENSKAPER EFTER HÄRDNING 
Böjdraghållfasthet  EN 13813  F6
Tryckhållfasthet  EN 13813  C25
Ytdraghållfasthet  28 d>1,5 MPa
Frigörande av korrosiva ämnenCT
Fri krympning 28 d<0,05 %
SjälvtorkandeJa
Beläggningsbar1-3 dygn
  
ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
FallbyggnadJa
Flytande konstruktionerJa

Vattenburen värme

 Ja, min 10 mm över rören*

Elektrisk golvvärme

Ja, min 5 mm över slingorna*

Användning utomhusNej
  
KVALITET OCH MILJÖ 
Emissioner TVOC 28 dygn (µg/m2 x h) sammansatt konstruktion<200
Uppfyller AMA HusJa
LågalkaliskJa
CementbaseradJa
FuktskadestabilJa
Innehåller kaseinNej

Innehåller slagg

Nej

 

Golvkonstruktion

TM Kombiflyt kan användas i såväl konstruktioner med vidhäftning till underlaget som flytande konstruktioner där avjämningen saknar vidhäftning till underliggande material. Produkten ska alltid förses med ytskikt och är lämplig för de flesta typer av ytskikt såsom matta, tätskikt, keramisk beläggning eller flytande parkett.

Avjämning med vidhäftning till underlaget
UNDERLAGPUMPBIL
Betong10-50 mm
Lättbetong10-20 mm
Keramik/natursten10-50 mm
Golvspånskiva10-50 mm*
Golvspånskiva, urfräst10-50 mm*
  
UNDERLAGMOBIL PUMP
Betong10-50 mm
Lättbetong10-20 mm
Keramik/natursten10-50 mm
Golvspånskiva10-50 mm*
Golvspånskiva, urfräst10-50 mm*
  
UNDERLAG HANDSPACKLING
Betong5-50 mm
Lättbetong5-20 mm
Keramik/natursten5-50 mm
Golvspånskiva5-50 mm*
Golvspånskiva, urfräst5-50 mm*

 

Underlag med vidhäftning

Säkerställ att underlaget är tillräckligt torrt och fritt från damm, cementhud, fett, färg eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftningen. Slipa eller fräs bort eventuellt slamlager. Släta och täta ytor kan behöva ruggas upp för att säkra vidhäftning. Underlagets ytdraghållfasthet ska vara minst 1,0 MPa.

Dilationsfogar i underlaget

Dilatationsfogar i avjämningsmassan anläggs i förekommande fall genom hela skikttjockleken ned till underlaget. De ska placeras i omedelbar anslutning till och i samverkan med dilatationsfogar i underlaget resp. den bärande konstruktionen. Fogens bredd bör vara 10-15 mm. Alternativa lösningar kan förekomma.

Avjämning utan vidhäftning till underlaget. Flytande golvkonstruktion

Skikttjockleken ska alltid vara minst 30 mm och avjämningen ska alltid armeras med stålnät Ø3 mm 50x100 mm. Armeringsnätet läggs med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan. Större ytor bör delas upp i mindre avgränsade delar. Observera att flytande konstruktioner generellt inte är att rekommendera i våtrum. Syftet med att lägga en flytande konstruktion är att den inte ska ha någon fast förankring i underlaget och fritt kunna röra sig i sidled. För att åstadkomma detta måste underlagets yta vara slät. Underlaget kan därför behöva slipas, avjämnas eller på annat sätt göras slätt under den flytande konstruktionen. Kontakta Kiilto för ytterligare information.

Lämpliga ytskikt

TM Kombiflyt ska alltid förses med ytskikt och är lämplig för de flesta typer av ytskikt såsom matta, tätskikt, keramisk beläggning.

Se vår ytskiktguide på www.tmprogress.se

Leverans
SÄCK 
Säck20 kg
Antal säck per pall48 st
Antal kg per pall960 kg
Min. leverans20 kg
Mixade pallarJa

 

Förberedelser

Temperaturen är av största vikt för ett lyckat slutresultat. +10°C på underlag, i materialet och inomhustemperatur är miniminivå enligt AMA Hus 14. Bjälklagets temperatur bör kontrolleras och säkerställas i god tid före primning. Högre temperatur är mycket gynnsamt avseende såväl kvalitet som uttorkningstid. Dock max +25°C.

Primning

Prima alltid underlaget med TM Primer 001 enligt anvisningar i produktbladet. Primern appliceras 1-10 timmar före avjämning och ska under alla omständligheter tillåtas torka innan avjämning. Primern får dock inte ligga mer än 2 dagar eftersom risken då är stor att byggdamm och andra lösa föroreningar som kan äventyra vidhäftningen lägger sig på primern. Observera att om primern appliceras med s.k. primerpump så ska alltid efterföljande bearbetning av primern ske med borste för att säkerställa korrekt applicering.

TEMPERATUR UNDERLAGTEMPERATUR FÖRVARING
+10°C - +25°C+5°C - +25°C

 

Avvägning

Om underlagets lutning och buktighet avviker från föreskriven tolerans bör golvet vägas av med vattenpass eller laser. Genom att sätta ut höjdjusterade nivåpinnar kan man under läggning av avjämningsmassan säkerställa att skikttjockleken blir tillräcklig för att klara toleranserna

Arbetshygien

Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs och följ alltid varningsinformationen på förpackningen innan arbete påbörjas.

Blandning

Använd alltid rent vatten och ren utrustning. Vid blandning i hink, mät upp rätt mängd vatten i kärlet, tillsätt det torra bruket och blanda med en blandar-maskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp till en jämn, slät klumpfri massa i minst 2 min. Säkerställ att avjämningsmassan är homogen och väl sammanhållen samt utan klumpar. Vid falläggning hålls vattenmängden på en låg nivå för att få en trögflytande massa.

Materialåtgång1,8 kg pulver/kvm/mm
Temperatur 10-25°C
Lagringstid 6 månader
Vattentemperatur

5 - 20°C

Utflytning EN 120-130 mm
Vattenbehov 

Ca 3,6 liter per säck 20 kg,

(18 %)

Blandningstid2 minuter
Slanglängd mobil pumpMinst 60 meter

 

Applicering

Häll eller pumpa ut den färdigblandade avjämningsmassan i våder på underlaget. Lägg varje ny våd i en gammal våd så snart som möjligt så att massan flyter ihop till en jämn och plan beläggning/yta. Maximera vådernas bredd till ca 10 meter genom att använda TMs avstängarlist. Bearbeta avjämningsmassan med en tandad spackel eller piggroller för att uppnå maximal släthet. Vid flerskiktsläggning skall primning alltid utföras mellan respektive skikt. Vänta minst 24 timmar innan primning sker. Kontrollera och säkerställ att ytan är så torr att primern sugs in i underlaget. Blandningsförhållande vid primning på nylagd avjämningsmassa: TM Primer 001 blandas med 3-5 delar vatten beroende på uttorkningsklimat

Temperatur underlag10-25 °C
Temperatur luft

10-25 °C

Skikttjocklek5-50 mm
Öppentid15 min
Bearbetningstid

40-50 min

Gångbar efter1-3 timmar

 

Bearbetning

De första 30 min beter sig produkten som en traditionell avjämningsmassa. Efter ca 30 min börjar massan förtjockas så att dess karaktäristiska och utpräglade falläggningsegenskaper märks tydligt och därmed kan massan med lätthet kan formas eller skäras efter ytterligare ca 10 min. Massan fortsätter tjockna ytterligare 10-30 min men är fortfarande relativt lätt att bearbeta. TM Kombiflyt kan återaktiveras genom kraftig mekanisk bearbetning Observera att för tidig och/eller omfattande kraftig bearbetning förlänger öppentiden.

Rengöring

Rengör verktygen omedelbart med vatten. Den härdade avjämningsmassan kan endast avlägsnas mekaniskt.

Uttorkning

Avjämningsmassans uttorkningstid påverkas av skikttjocklek, temperatur i bjälklag och luft samt relativ luftfuktighet i lokalen. God luftväxling i lokalen är en förutsättning för effektiv uttorkning.

 

TM Kombiflyt är självtorkande och kan beläggas med icke fuktkänsliga ytskikt efter 1-3 dagar förutsatt att underlaget innan avjämning uppnått den fukthalt som ytskikt och lim kräver.

 

För applikationer där avjämningsmassan behöver torka till 85 % RF, är riktvärdet för uttorkningstid 1 dygn/mm vid 20°C, 50% RF och god luftväxling. Avjämningsskikt tjockare än 40 mm, ensidig uttorkning, lägre temperatur eller högre luftfuktighet förlänger torktiden. Produkten kan läggas på betong med upp till 95 % RF men observera att avjämningsmassan aldrig blir torrare än underlaget.

 

Observera att avjämningsmassan inte kan stå emot krymprörelser eller sättningar härrörande ifrån underlagets uttorkning.

 

Ensidig uttorkning på grund av till exempel flytande golvkonstruktion förlänger torktiden. För att undvika alltför snabb uttorkning och risk för sprickbildning ska den applicerade avjämningsmassan inte utsättas för luftdrag, hög temperatur eller direkt solljus.

Tid innan forcerad torkning3 dagar 
Beläggningsbar1-3 dagar 
Tid innan golvvärme1 dag per mm skikttjocklek* 
*Max 50 mm  

 

Observera

Detta produktblad syftar till ge teknisk information om den av oss levererade produkten och i möjligaste mån lämna råd, riktlinjer och rekommendationer om dess användning. Vi ansvarar för produktens tekniska egenskaper enligt tabellen ovan men kan inte ansvara för de lokala förutsättningarna och deras eventuella konsekvenser för slutresultatet. I våra entreprenader kvalitetssäkrar vi dock även dessa faktorer. Vi kan emellertid inte garantera kvaliteten för andra produkter som kan komma att finnas i samma konstruktion. Följ alltid respektive leverantörers anvisningar för respektive material.

Order
Beräkna mängd
Dokument

Leverans

Kontakta vår säljare i din region för att beställning.

 

Säck  20 kg/säck. 48 säckar/pall. 960 kg/pall.  Snabba leveranser och mixade pallar utan extra kostnader. 

 

Pumpbil fritt ur slang från 500 kg till 38 ton per leveranstillfälle.

 

Välj din region
Välj din region
Norrland
Mellan
Stockholm
Syd
Sydöst
Väst
Hur många kg behöver du?

Ange yta och skikttjocklek för att beräkna åtgången. Säljaren i din region hjälper dig gärna med val av rätt produkt och konstruktionslösning
Du behöver