QR

Du är här

TM Industri K

TM Industri K är en självutjämnande, självuttorkande, fiberförstärkt, cementbaserad avjämningsmassa som är pumpbar. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. TM Industri K är CE-märkt, registrerad i Basta, bedömd av SundaHus och Byggvarubedömningen, BVB samt uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor.

Snabba fakta

 • Självuttorkande
 • Fiberförstärkt
 • Pumpbar
 • Snabbt beläggningsbar
 • Skikttjocklek 5-35 mm
 • Industribelastning
 • Lämplig för härdplastbaserade beläggningar
 • "Öppet golv" i torra miljöer
 • Planspacking
 • Fallspackling
 • Lämplig till värmegolv
Användningsområde

TM Industri K är lämplig för nyproduktion samt renovering av offentliga miljöer, maskinhallar, verkstadslokaler samt liknande lokaler med industribelastning såsom pallyftare, trucktrafik mm. Kan med fördel användas tillsammans med elektriskt alternativt vattenburet värmegolv. Produkten används för såväl planspackling som fallspackling på underlag av betong, HDF-bjälklag mm. Den härdade avjämningsmassan är lämplig att i torra miljöer med hård mekanisk belastning ligga som ”öppet golv”. Produkten rekommenderas för avjämning av golv i industrilokaler, storkök mm som skall beläggas med härdplastbaserade beläggningar typ epoxi och akrylmassor.

Tekniska egenskaper
VÅTA EGENSKAPER
Flytförmåga (50x50 mm ring)ca 215-225 mm
Öppentidca 20 min
Fallägningsförmåga ("häng") inträderca 30 min
Bearbetningtid30-40 min
Skikttjocklek5-35 mm
Gångbar1-3 h
  
EGENSKAPER EFTER HÄRDNING 

Böjdraghållfasthet  EN 13813 

F8

Tryckhållfasthet EN 13813 

C35

Ytdraghållfasthet   

>2 MPa

Frigörande korrosiva ämnenCT
Nötningsmotstånd EN 13813RWA 100

pH

<11

BrandklassA1
Tid innan forcerad torkning3 dagar
Fri krympning<0,04 %

Självtorkande

Ja

Beläggningsbar 1 dygn

5-20 mm

Beläggningsbar 2 dygn21-35 mm

Beläggningsbar epoxi/akrylmassor

Följ tillverkarens anvisningar

Tid innan golvvärme 

1 dag per mm skikttjocklek*

  
ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
FallbyggnadJa
Flytande konstruktionerJa

Skikttjocklek

5-35 mm

Vattenburen golvvärmeJa, min 10 mm över rören*
Elektrisk golvvärmeJa, min 5 mm över slingorna*
Användning utomhusJa**
  
KVALITET OCH MILJÖ 

Emissioner TVOC 28 dygn (µg/m2 x h)

<10

Uppfyller AMA Hus

Ja

LågalkaliskJa

Cementbaserad

Ja

Fuktskadestabil

Ja

Innehåller kasein

Nej

Innehåller slagg

Nej

*Total skikttjocklek beror på aktuell konstruktion. Tjockare avjämningsskikt ger bättre värmespridning. Följ alltid värmegolvleverantörens anvisningar. I de fall där det förekommer stålarmeringsnät skall dessa alltid placeras under eventuellt värmemedia om inte annat föreskrivs i värmegolvleverantörens anvisningar eller av konstruktör utfärdade konstruktionshandlingar.

 

OBS! Installation av värmekablar skall utföras av behörig/auktoriserad elinstallatör.

 

** Kontakta alltid TM progress i de fall som avjämning skall ske i utomhusmiljö då varje enskilt projekt har olika förutsättningar och ingångsparametrar gällande belastning såväl mekanisk som termisk.

Golvkonstruktion

TM Industri K kan användas i såväl konstruktioner med vidhäftning till underlaget som flytande konstruktioner där avjämningen saknar vidhäftning till underliggande material. Produkten kan förses med ytskikt och är lämplig för de flesta typer av ytskikt såsom matta, tätskikt, keramisk beläggning, hellimmade massiva trägolv, kubbgolv och härdplastbaserade beläggningar typ epoxi och akrylmassor.

Avjämning med vidhäftning till underlaget

UNDERLAG

PUMPBIL

Betong

10-35 mm

Keramik/natursten

10-35 mm

 

 

UNDERLAG

MOBIL PUMP

Betong

10-35 mm

Keramik/natursten

10-35 mm

 

 

UNDERLAG

HANDSPACKLING

Betong

1-35 mm

Keramik/natursten

1-35 mm

 

Underlag med vidhäftning

Säkerställ att underlaget är dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för avjämningsmassa. Det ska vara formstabilt, rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter, cementhud eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen och slutresultatet. Underlaget skall alltid beredas så att underlagets dokumenterade ytdraghållfasthet uppgår till minst 1,5 MPa. t.ex. genom fräsning eller blästring för att säkerställa fullgod vidhäftning samt att rester av cementhud ej förekommer. Släta och täta ytor kan behöva bearbetas mekaniskt genom fräsning eller slipning för att säkerställa erforderlig vidhäftning.

Dilationsfogar i underlaget

Dilatationsfogar i avjämningsmassan anläggs i förekommande fall genom hela skikttjockleken ned till

underlaget. De ska placeras i omedelbar anslutning till och i samverkan med dilatationsfogar i underlaget resp. den bärande konstruktionen. Fogens bredd bör vara 10-15 mm. Alternativa lösningar kan förekomma

Avjämning utan vidhäftning. Flytande konstruktion

Skikttjockleken ska alltid vara minst 30 mm och avjämningen ska alltid armeras med stålnät Ø3 mm 50x100 mm. Armeringsnätet läggs med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringsstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan. Större ytor bör delas upp i mindre avgränsade delar. Observera att flytande konstruktioner generellt inte är att rekommendera i våtrum. Syftet med att lägga en flytande konstruktion är att den inte ska ha någon fast förankring i underlaget och fritt kunna röra sig i sidled. För att åstadkomma detta måste underlagets yta vara slät. Underlaget kan därför behöva slipas, avjämnas eller på annat sätt göras slätt under den flytande konstruktionen. Kontakta Kiilto för ytterligare information.

Lämpliga ytskikt

TM Industri K är mycket lämplig som ”öppet golv” samt de flesta typer av ytskikt såsom matta, flytande parkett, tätskikt, limmad parkett, limmade massiva trägolv, kubbgolv, epoxibeläggning, akrylmassor eller keramisk beläggning. Vid beläggning med epoxi eller akrylmassor skall det beaktas vilken typ av miljö och belastning avjämningsmassan kommer att utsättas för, generellt så skall avjämningsmassans överyta blästras eller planslipas med grovt sandpapper före beläggning med epoxi eller akrylmassa. Säkerställ metod med ytskiktsleverantören. Minsta tjocklek vid beläggning med härdplastmassa är normalt 3-5 mm. Observera att i miljöer med industribelastning ställs särskilda krav, såsom typ av belastning t.ex. mekanisk, termisk och kemisk. Dessa måste tas hänsyn till vid både val av härdplast och dess tjocklek.

Leverans

TM Industri K levereras i säckar med bärhandtag, storsäck om 1 000 kg samt i pumpbil fritt ur slang.

SÄCK

 

Säck

20 kg

Antal säck per pall

48 st

Antal kg per pall

960 kg

Mixade pallar

Ja

Min. leverans

20 kg

 

 

PUMPBIL

 

Leverans med pumpbil

Ja

Min. leverans

500 kg

 

 

Förberedelser

Temperaturen är av största vikt för ett lyckat slutresultat. +10°C på underlag, i materialet och inomhustemperatur är miniminivå enligt AMA Hus 18. Bjälklagets temperatur bör kontrolleras och säkerställas i god tid före primning. Högre temperatur är mycket gynnsamt avseende såväl kvalitet som uttorkningstid. Dock max +25°C.

Primning

Prima alltid underlaget med TM Primer 001 enligt anvisningar i produktbladet. Primern appliceras 1–48 timmar före avjämning och ska under alla omständigheter tillåtas torka innan avjämning. Primern får dock inte ligga öppen mer än max 72 timmar eftersom risken då är stor att vidhäftningen äventyras, t.ex. från byggdamm och andra lösa föroreningar som lägger sig på primern. Observera att om primern appliceras med s.k. primerpump så ska alltid efterföljande bearbetning av primern ske med borste för att säkerställa korrekt applicering

Temperatur underlag

+10°C - +25°C

Temperatur förvaring

+5°C - +25°C

 

Avvägning

Om underlagets lutning och buktighet avviker från föreskriven tolerans bör golvet vägas av med vattenpass eller laser. Genom att sätta ut höjdjusterande nivåpinnar kan man under läggning av avjämningsmassan säkerställa att skikttjockleken blir tillräcklig för att klara toleranserna.

Arbetshygien

Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Använd skyddande handskar, andningsskydd och glasögon samt se till att i övrigt följa arbetsplatsens säkerhetsanvisningar.

Blandning

Använd alltid rent vatten och ren utrustning. Vid blandning i hink, mät upp rätt mängd vatten i kärlet, tillsätt det torra bruket och blanda med en blandarmaskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp till en jämn, slät klumpfri massa i minst 2 min. Säkerställ att avjämningsmassan är homogen och väl sammanhållen samt utan klumpar. Vid falläggning hålls vattenmängden på en låg nivå för att få en trögflytande massa.

Materialåtgång

1,7 kg pulver/kvm/mm

Temperatur torrbruk

+10°C - +25°C

Lagringstid torrbruk

6 månader

Vattentemperatur

+5°C - +20°C

Vattenbehov

ca 4,0 liter per säck 20 kg, (20%)

Blandningstid

2 minuter

Slanglängd mobil pump

Minst 60 meter

 

Applicering

Häll eller pumpa ut den färdigblandade avjämningsmassan i våder på underlaget. Lägg varje ny våd i en gammal våd så snart som möjligt så att massan flyter ihop till en jämn och plan beläggning/yta. Maximera vådernas bredd till ca 10 meter genom att använda TM:s avstängarlist. Var noga med att förse brunnar och övriga genomföringar med erforderlig tätning före läggning för att undvika igensättning av avlopps-ledningar samt läckage till övriga ytor. Bearbeta avjämningsmassan med en tandad spackel, piggroller eller annat för ändamålet lämpligt verktyg för att uppnå maximal släthet. Vid falläggning kan vattenmängden reduceras så att önskad konsistens uppnås.

 

Vid flerskiktsläggning skall primning alltid utföras mellan respektive skikt. Vänta minst 24 timmar innan primning sker. Kontrollera och säkerställ att ytan är så torr att primern sugs in i underlaget. Blandningsförhållande vid primning på nylagd avjämningsmassa: TM Primer 001 blandas med 3–10 delar vatten beroende på uttorkningsklimat. Prima 2 gånger om mer än 7 delar vatten används.

Temperatur underlag

+10°C - +25°C 

Temperatur luft

+10°C - +25°C

 

Efterarbete

Den halvhärdade avjämningsmassan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.

Rengöring

Rengör verktyg och maskiner med vatten omedelbart efter avslutat arbete. Den härdade avjämningsmassan kan endast avlägsnas mekaniskt.

Uttorkning

UTTORKNING (självuttorkande)

Produktens uttorkningstid påverkas av skikttjocklek, temperatur i bjälklag och luft samt relativ luftfuktighet i lokalen. God luftväxling i lokalen är en förutsättning för effektiv uttorkning. Observera att avjämningsskikt tjockare än 30 mm, ensidig uttorkning, lägre temperatur och/eller högre luftfuktighet förlänger torktiden.

 

Före beläggning med ytskikt skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som riktvärde för bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i gällande AMA Hus användas. Den angivna torktiden förutsätter, torrt underlag, ett gott uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50 % RF i luften och visst luftombyte. Produkten kan läggas på betong med upp till 95 % RF men observera att betongens fukthalt och övriga egenskaper kan påverka avjämningsmassans uttorkning och när ytskikt kan appliceras. Beakta även att produkten inte kan stå emot krymprörelser eller sättningar ifrån underlagets uttorkning.

 

TM Industri K är till karak­tären självuttorkande vilket innebär att en tidig ythållfasthet erhålls och att överskottsvattnet binds kemiskt över tiden. Detta möjliggör en tidig beläggning med ytskikt förutsatt att RF% i under­liggande konstruktion ej överstiger rekommenderat värde enligt AMA Hus.

 

TM Industri K är beläggningsbar med täta ytskikt 1-2 dygn efter läggning enligt följande där den självuttorkande egenskapen kan tillämpas: 1 dygn upp till 20 mm tjocklek, 2 dygn upp till 35 mm tjock­lek, ytan har då härdat tillräckligt för att mattläggning/tätskiktsarbete skall kunna utföras på ytan. Den an­givna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50 % RF i luften och visst luftombyte

 

UTTORKNING (normaltorkande)

Där trägolv och andra fuktkänsliga ytskiktsmaterial som kräver ett specifikt RF värde i underlaget ska appliceras, ska det alltid kontrolleras och säkerställas att rätt RF-värde för respektive ytskikt är uppnått. Detta gäller i både den underliggande konstruktionen och i avjämningsmassan innan applicering av ytskiktet påbörjas. Alternativa lösningar kan förekomma, dessa ska dock alltid bekräftas av respektive ytskiktsleverantör.

 

Vid flytande konstruktioner bör golvet förses med golvbeläggning så tidigt som möjligt baserat på förutsättningar för aktuellt ytskikt. Skall golvet stå öppet en längre tid innan beläggning med ytskikt primas golvet dagen efter med TM Primer 001 spädd 1:3 (1 del primer: 3 delar vatten) för att minimera risken för sprickbildning och kantresning.

 

För att undvika alltför snabb uttorkning och risk för sprickbildning ska den applicerade avjämningsmassan inte utsättas för luftdrag, hög temperatur eller direkt solljus de 3 första dygnen efter applicering.

 

Observera

Detta produktblad syftar till ge teknisk information om den av oss levererade produkten och i möjligaste mån lämna råd, riktlinjer och rekommendationer om dess användning. Vi ansvarar för produktens tekniska egenskaper enligt tabellen ovan men kan inte ansvara för de lokala förutsättningarna och deras eventuella konsekvenser för slutresultatet. I våra entreprenader kvalitetssäkrar vi dock även dessa faktorer. Vi kan emellertid inte garantera kvaliteten för andra produkter som kan komma att finnas i samma konstruktion. Följ alltid respektive leverantörers anvisningar för respektive material.

Order
Beräkna mängd
Dokument

Leverans

 

Kontakta vår säljare i din region för att beställa TM Industri K

 

Säck  20 kg/säck. 48 säckar/pall. 960 kg/pall.  Snabba leveranser och mixade pallar utan extra kostnader.  

 

Pumpbil fritt ur slang från 500 kg till 38 ton per leveranstillfälle.

Välj din region
Välj din region
Norrland
Mellan
Stockholm
Syd
Sydöst
Väst
Hur många kg behöver du?

Ange yta och skikttjocklek för att beräkna åtgången. Säljaren i din region hjälper dig gärna med val av rätt produkt och konstruktionslösning.
Du behöver