QR

Du är här

TM Gipsavjämning

TM Gipsavjämning är en naturgipsbaserad, krympfri, självutjämnande, normaltorkande, fiberförstärkt, avjämningsmassa, särskilt lämpad för ytsvaga underlag som är pumpbar. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. TM Gipsavjämning är tredjepartskontrollerad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och är P-märkt, CE-märkt, registrerad i Basta, bedömd av SundaHus och Byggvarubedömningen, BVB samt uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor.

Snabba fakta

  • Normaltorkande
  • Naturgipsbaserad
  • Pumpbar
  • Krympfri
  • Lämplig för ytsvaga underlag
  • Skikttjocklek 1-40 mm
  • P-märkt (P3)
  • Planspackling
  • Lämplig till värmegolv
Användningsområde

TM Gipsavjämning är lämplig för nyproduktion samt renovering av bostäder, kontor och offentliga miljöer. Kan med fördel användas tillsammans med elektriskt alternativt vattenburet värmegolv. Produkten används för såväl planspackling som fallspackling på underlag av betong, lättbetong, golvspån, brädgolv, golvgips, keramik mm. Produkten är särskilt lämpad för ytsvaga underlag med lägre ythållfasthet tack vare att den är av karaktären i princip fri från egen krympning. Den härdade avjämningsmassan är avsedd att beläggas med lämpligt ytskikt i applikationer utan industriell belastning.  

Tekniska egenskaper

Böjdraghållfasthet  EN 13813 

F5

Tryckhållfasthet  EN 13813 

C20

Ytdraghållfasthet

>1,5 MPa

Nötningsmotstånd  EN 13813 

RWFC 250

Frigörande korrosiva ämnen

CA

Brandklass

A1

Fri krympning

<0,02 %

P-märkning

P3

Normaltorkande

Ja

Skikttjocklek beroende på appliceringsmetod

1-40 mm

Emissioner  TVOC 28 dygn µg/m2 x h

<10

Uppfyller AMA Hus

Ja

pH

10

Vattenburen värme

Ja, min 10 mm

över rören*

Elektrisk golvvärme

Ja, min 5 mm

över slingorna*

Flytande konstruktioner

Ja

Fallbyggnad

Ja

Fuktskadestabil

Ja

*Total skikttjocklek beror på aktuell konstruktion. Tjockare avjämningsskikt ger bättre värmespridning. Följ alltid värmegolvleverantörens anvisningar

OBS! Installation av värmekablar skall utföras av behörig/auktoriserad elinstallatör.

Golvkonstruktion

TM Gipsavjämning kan användas i såväl konstruktioner med vidhäftning till underlaget som flytande konstruktioner där avjämningen saknar vid-häftning till underliggande material. OBS! Produkten ska alltid förses med ytskikt såsom matta, flytande parkett, tätskikt eller keramisk beläggning.

Avjämning med vidhäftning till underlaget

UNDERLAG

PUMPBIL

Betong

10-40 mm

Lättbetong

10-40 mm

Keramik/natursten

10-40mm

Golvspånskiva

10-40 mm

Brädgolv

10-40 mm

 

 

UNDERLAG

MOBIL PUMP

Betong

10-40 mm

Lättbetong

10-40 mm

Keramik/natursten

10-40 mm

Golvspånskiva

10-40 mm

Brädgolv

10-40 mm

 

 

UNDERLAG

HANDSPACKLING

Betong

1-40 mm

Lättbetong

6-40 mm

Keramik/natursten

1-40 mm

Golvspånskiva

1-40 mm

Brädgolv

1-40 mm

 

Underlag med vidhäftning

Säkerställ att underlaget är dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för avjämningsmassa. Det ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen och slutresultatet. Slipa eller fräs bort eventuell cementhud. Släta och täta ytor kan behöva bearbetas mekaniskt genom fräsning eller slipning för att säkerställa fullgod vidhäftning. Underlagets dokumenterade ytdraghållfasthet ska vara minst 1,0 MPa.

Dilationsfogar i underlaget

Dilatationsfogar i avjämningsmassan anläggs i förekommande fall genom hela skikttjockleken ned till underlaget. De ska placeras i omedelbar anslutning till och i samverkan med dilatationsfogar i underlaget resp. den bärande konstruktionen. Fogens bredd bör vara 10-15 mm. Alternativa lösningar kan förekomma.

Avjämning utan vidhäftning till underlaget. Flytande golvkonstruktion

Skikttjockleken ska alltid vara minst 30 mm och avjämningen ska alltid armeras med stålnät Ø3 mm 50x100 mm. Armeringsnätet läggs med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan. Större ytor bör delas upp i mindre avgränsade delar. Syftet med att lägga en flytande konstruktion är att den inte ska ha någon fast förankring i underlaget och fritt kunna röra sig i sidled. För att åstadkomma detta måste underlagets yta vara tillräckligt slät så att ett glidskikt eller luftspaltsbildande matta kan appliceras. Underlaget kan därför behöva slipas, avjämnas eller på annat sätt göras slätt under den flytande konstruktionen. Kontakta Kiilto för ytterligare information.

 
Lämpliga ytskikt

TM Gipsavjämning är avsedd att beläggas med ytskikt. Se vår ytskiktguide på www.tmprogress.se

Leverans

TM Gipsavjämning levereras i täta säckar med bärhandtag, storsäck om 1 000 kg samt i pumpbil fritt ur slang.

 

SÄCK

 

Säck

20 kg

Antal säck per pall

48 st

Antal kg per pall

960 kg

Min. leverans

20 kg

Mixade pallar

Ja

 

 

PUMPBIL

 

Leverans med pumpbil

Ja

Min. leverans

500 kg

 

Förberedelser

Temperaturen är av största vikt för ett lyckat slut-resultat. +10°C på underlag, i materialet och inomhus-temperatur är miniminivå enligt AMA Hus 14. Bjälklagets temperatur bör kontrolleras och säker-ställas i god tid före primning. Högre temperatur är mycket gynnsamt avseende såväl kvalitet som uttorkningstid. Dock max +25°C.

Primning

Prima alltid underlaget med TM Primer 001 enligt anvisningar i produktbladet. Primern appliceras 1-10 timmar före avjämning och ska under alla omständig-heter tillåtas torka innan avjämning. Primern får dock inte ligga mer än 2 dagar eftersom risken då är stor att byggdamm och andra lösa föroreningar som kan äventyra vidhäftningen lägger sig på primern. Observera att om primern appliceras med s.k. primerpump så ska alltid efterföljande bearbetning av primern ske med borste för att säkerställa korrekt applicering.

Temperatur underlag

+10°C - +25°C

Temperatur förvaring

+5°C - +25°C

 

Avvägning

Om underlagets lutning och buktighet avviker från föreskriven tolerans bör golvet vägas av med vattenpass eller laser. Genom att sätta ut höjd-justerade nivåpinnar kan man under läggning av avjämningsmassan säkerställa att skikttjockleken blir tillräcklig för att klara toleranserna.

Arbetshygien

Produkten blandad med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs och följ alltid varningsinformationen på förpackningen innan arbete påbörjas.

Blandning

Använd alltid rent vatten och ren utrustning. En central faktor när det gäller blandning av TM Gipsavjämning är att produkten under inga omständigheter får komma i kontakt med cement. Vid blandning i hink, mät upp rätt mängd vatten i kärlet, tillsätt det torra bruket och blanda med vispförsedd borrmaskin eller mixer i minst två minuter. Kontrollera att avjämningsmassan är homogen, lättflytande och utan klumpar, väl sammanhållen och fri från separation. Vid falläggning reduceras vattenmängden till lämplig konsistens.

Materialåtgång

1,65 kg pulver/kvm/mm

Temperatur torrbruk

+10°C - +25°C

Lagringstid torrbruk

6 månader

Vattentemperatur

+5 - +20°C

Vattenbehov

3,6-4 liter per säck 20 kg,

(17-20%)

Blandningstid

2 minuter

Slanglängd mobil pump

Minst 60 meter

 

Applicering

Häll eller pumpa ut den färdigblandade avjämningsmassan i våder på underlaget. Lägg varje ny våd i en gammal våd så snart som möjligt så att massan flyter ihop till en jämn och plan beläggning/yta. Maximera vådernas bredd till ca 10 meter genom att använda TMs avstängarlist. Var noga med att förse genomföringar och andra förekommande avgräns-ningar med erforderlig tätning före läggning för att undvika igensättning av avloppsledningar samt läckage till övriga ytor. Bearbeta avjämningsmassan med en tandad spackel eller piggroller för att uppnå maximal släthet.

 

Vid flerskiktsläggning skall primning alltid utföras mellan respektive skikt. Vänta minst 24 timmar innan primning sker. Kontrollera och säkerställ att ytan är så torr att primern sugs in i underlaget. Blandningsförhållande vid primning på nylagd avjämningsmassa: TM Primer 001 blandas med 3-5 delar vatten beroende på uttorkningsklimat.

Temperatur underlag

+10°C - +25°C 

Temperatur luft

+10°C - +25°C 

Skikttjocklek

1-40 mm

Utflytning EN 12706

130-140 mm

Brukstid

20 min

Öppentid

15 min

Gångbar efter

1-3 timmar

 

Efterarbete

Den halvhärdade avjämningsmassan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.

 
Rengöring

Rengör verktyg och maskiner med vatten omedelbart efter avslutat arbete. Den härdade avjämningsmassan kan endast avlägsnas mekaniskt.

Uttorkning

Avjämningsmassans uttorkningstid påverkas av skik-ttjocklek, temperatur i bjälklag och luft samt relativ luftfuktighet i lokalen. God luftväxling i lokalen är en förutsättning för effektiv uttorkning.

 

TM Gipsavjämning är normaltorkande och riktvärdet för uttorkningstid är 1 dygn/mm vid +20°C, 50 % RF i luften samt god luftväxling. Avjämningsskikt tjockare än 30 mm, ensidig uttorkning, lägre temperatur och/eller högre luftfuktighet förlänger torktiden. Produkten kan läggas på betong med upp till 95 % RF men observera att avjämningsmassan aldrig blir torrare än underlaget. Observera att avjämningsmassan inte kan stå emot krymprörelser eller sättningar ifrån underlagets uttorkning.

 

Ensidig uttorkning på grund av till exempel flytande
golvkonstruktion förlänger torktiden. Vid flytande konstruktioner bör golvet förses med golvbeläggning så tidigt som möjligt enligt nedanstående tabell. Skall golvet stå öppet en längre tid innan beläggning med ytskikt primas golvet dagen efter med TM Primer 001 spädd 1:3 (1 del primer: 3 delar vatten) för att minimera risken för sprickbildning och kantresning.

För att undvika alltför snabb uttorkning och risk för sprickbildning ska den applicerade avjämningsmassan inte utsättas för luftdrag, hög temperatur eller direkt solljus de 3 första dygnen efter applicering

Bearbetningstid

15 min

Gångbar

1-3 timmar

Tid innan forcerad torkning

3 dagar

Beläggningsbar

1 dag per mm skikttjocklek

(max 30 mm)

Tål full belastning

1 dag per mm skikttjocklek

(max 30 mm)

Tid innan golvvärme

1 dag per mm skikttjocklek

(max 30 mm)

 

 

 

Observera

Detta produktblad syftar till att ge teknisk information om den av oss levererade produkten och i möjligaste mån lämna råd, riktlinjer och rekommendationer om dess användning. Vi ansvarar för produktens tekniska egenskaper enligt tabellen ovan men kan inte ansvara för de lokala förutsättningarna och deras eventuella konsekvenser för slutresultatet. I våra entreprenader kvalitetssäkrar vi dock även dessa faktorer. Ändringar oavsett art och omfattning som i enskilt fall kan anses erforderliga, ska för att gälla gentemot material-leverantören vara skriftligen bekräftade av beställare, konstruktör, entreprenör samt Kiilto. Vi kan emellertid inte garantera kvaliteten för andra produkter som kan komma att finnas i samma konstruktion. Följ alltid respektive leverantörers anvisningar för respektive material

Order
Beräkna mängd
Dokument

Leverans

Kontakta vår säljare i din region för att beställa TM Gipsavjämning.

 

Säck  20 kg/säck. 48 säckar/pall. 960 kg/pall.  Snabba leveranser och mixade pallar utan extra kostnader.  

 

Pumpbil fritt ur slang från 500 kg till 38 ton per leveranstillfälle..

Välj din region
Välj din region
Norrland
Mellan
Stockholm
Syd
Sydöst
Väst

Välj din region

Hur många kg behöver du?

Ange yta och skikttjocklek för att beräkna åtgången. Säljaren i din region hjälper dig gärna med val av rätt produkt och konstruktionslösning.
Du behöver

Referensprojekt

Kund
Teknikbyggarna AB
Yta, kvm
5 000
År
2012
Projekt Kund Yta, kvm Årsortera i fallande ordning
Kv Timotejen, Hägersten Skanska Sver... 6 500 2002
Kv Idéläran Teknikringen,... Teknikbyggar... 5 000 2012
Länssjukhuset, Ryhov Byggbolaget... 1 215 2013
Kärnsjukhuset, Skövde Ottossons Go... 2 700 2013
Klipporna, Malmö Skanska Sver... 8 300 2014
Skattekontor, Växjö Dynacon Cons... 1 200 2014