QR

Du är här

TM Express K

TM Express K är en självutjämnande, normaltorkande, fiberförstärkt, cementbaserad avjämningsmassa som är pumpbar. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. TM Express K är CE-märkt, registrerad i Basta, bedömd av SundaHus, Byggvarubedömningen BVB samt uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor.

Snabba fakta

  • Normaltorkande
  • Fiberförstärkt
  • Pumpbar
  • Skikttjocklek 1-40 mm
  • Planspackling
  • Fallspackling
  • Lämplig till värmegolv
  • Leverans i säck och pumpbil
Användningsområde

TM Express K är lämplig för nyproduktion samt renovering av bostäder, kontor och offentliga miljöer. Kan med fördel användas tillsammans med elektriskt alternativt vattenburet värmegolv. Produkten används för såväl planspackling som fallspackling på underlag av betong, lättbetong, keramik samt andra formstabila underlag inomhus. Den härdade avjämningsmassan är avsedd att beläggas med lämpligt ytskikt i applikationer utan industriell belastning.  

Tekniska egenskaper
VÅTA EGENSKAPER 
Flytförmåga (50x50 mm ring)ca 215-225 mm
Öppentidca 15 min
Fallägningsförmåga ("häng")  inträder20-30 min
Bearbetningstid40-50 min
Skikttjocklek beroende på applikationsmetod1-40 mm
Gångbar1-3 h
  
EGENSKAPER EFTER HÄRDNING 

Böjdraghållfasthet    EN 13813 

F5

Tryckhållfasthet    EN 13813 

C20

Ytdraghållfasthet 28 dagar

>1,5 MPa

Frigörande korrosiva ämnenCT

Nötningsmotstånd EN 13813 

RWFC 350

pH

≤ 11

Brandklass

A1

Tid  innan forcerad torkning3 dagar

Fri krympning

<0,03 %

Beläggningsbar1 dag per mm skikttjocklek*
Tål full belastning1 dag per mm skikttjocklek*
Tid innan golvvärme1 dag per mm skikttjocklek*
* Max 30 mm 
  
ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
FallbyggnadJa
Flytande konstruktionerJa
Vattenburen värmeJa, min 10 mm över rören*
Elektrisk golvvärmeJa, min 5 mm över rören*
Användning utomhusNej
  
KVALITET OCH MILJÖ 
Emissioner  TVOC 28 dygn µg/m2 x h<10

Uppfyller AMA Hus

Ja
LågalkaliskJa
CementbaseradJa
FuktskadestabilJa
Innehåller kaseinNej
Innehåller slaggNej

*Total skikttjocklek beror på aktuell konstruktion. Tjockare avjämningsskikt ger bättre värmespridning. Följ alltid värmegolvleverantörens anvisningar. I de fall där det förekommer stålarmeringsnät skall dessa alltid placeras under eventuellt värmemedia om inte annat föreskrivs i värmegolvleverantörens anvisningar eller av konstruktör utfärdade konstruktionshandlingar.

OBS! Installation av värmekablar skall utföras av behörig/auktoriserad elinstallatör.

 

Golvkonstruktion

TM Express K kan användas i såväl konstruktioner med vidhäftning till underlaget som flytande konstruktioner där avjämningen saknar vidhäftning till underliggande material. OBS! Produkten ska alltid förses med lämpligt ytskikt såsom matta, flytande parkett, tätskikt eller keramisk beläggning.

Avjämning med vidhäftning till underlaget

UNDERLAG

PUMPBIL

Betong

10-40 mm

Lättbetong

10-20 mm

Keramik/natursten

10-40 mm

 

 

UNDERLAG

MOBIL PUMP

Betong

10-40 mm

Lättbetong

10-20 mm

Keramik/natursten

10-40 mm

 

 

UNDERLAG

HANDSPACKLING

Betong

1-40 mm

Lättbetong

6-20 mm

Keramik/natursten

1-40 mm

 

Underlag med vidhäftning

Säkerställ att underlaget är dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för avjämningsmassa. Det ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen och slutresultatet. Slipa eller fräs bort eventuell cementhud. Släta och täta ytor kan behöva bearbetas mekaniskt genom fräsning eller slipning för att säkerställa fullgod vidhäftning. Underlagets dokumenterade ytdraghållfasthet ska vara minst 1,0 MPa.

Dilationsfogar i underlaget

Dilatationsfogar i avjämningsmassan anläggs i förekommande fall genom hela skikttjockleken ned till underlaget. De ska placeras i omedelbar anslutning till och i samverkan med dilatationsfogar i underlaget respektive den bärande konstruktionen. Fogens bredd bör vara 10-15 mm. Alternativa lösningar kan förekomma.

Avlämning utan vidhäftning. Flytande konstruktion

Skikttjockleken ska alltid vara minst 30 mm och avjämningen ska alltid armeras med stålnät Ø3 mm 50x100 mm. Armeringsnätet läggs med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan. Större ytor bör delas upp i mindre avgränsade delar. Syftet med att lägga en flytande konstruktion är att den inte ska ha någon fast förankring i underlaget och fritt kunna röra sig i sidled. För att åstadkomma detta måste underlagets yta vara tillräckligt slät så att ett glidskikt eller luftspaltsbildande matta kan appliceras. Underlaget kan därför behöva slipas, avjämnas eller på annat sätt göras slätt under den flytande konstruktionen. Kontakta Kiilto för ytterligare information.

Lämpliga ytskikt

TM Express K ska alltid förses med lämpligt ytskikt såsom matta, flytande parkett, tätskikt eller keramisk beläggning. Kontrollera och säkerställ eventuella krav gällande ytdraghållfasthet och fukt med ytskiktsleverantören innan applicering av ytskiktet påbörjas.

Leverans

TM Express levereras i täta säckar med bärhandtag, storsäck om 1 000 kg samt i pumpbil fritt ur slang.

Säck

 

Säck

20 kg

Antal säck per pall

48 st

Antal kg per pall

960 kg

Min. leverans

20 kg

Mixade pallar

Ja

 

 

Pumpbil

 

Leverans med pumpbil

Ja

Min. leverans

500 kg

 

Förberedelser

Temperaturen är av största vikt för ett lyckat slutresultat. +10°C på underlag, i materialet och inomhustemperatur är miniminivå enligt AMA Hus 18. Bjälklagets temperatur bör kontrolleras och säkerställas i god tid före primning. Högre temperatur är mycket gynnsamt avseende såväl kvalitet som uttorkningstid. Dock max +25°C.

Primning

Primern appliceras 1–48 timmar före avjämning och ska under alla omständigheter tillåtas torka innan avjämning. Primern får dock inte ligga öppen mer än max 72 timmar eftersom risken då är stor att vidhäftningen äventyras, t ex från byggdamm och andra lösa föroreningar som lägger sig på primern. Observera att om primern appliceras med s.k. primerpump så ska alltid efterföljande bearbetning av primern ske med borste för att säkerställa korrekt applicering.

Temperatur underlag

+10°C - +25°C

Temperatur förvaring

+5°C - +25°C

 

Avvägning

Om underlagets lutning och buktighet avviker från föreskriven tolerans bör golvet vägas av med vattenpass eller laser. Genom att sätta ut höjdjusterade nivåpinnar kan man under läggning av avjämningsmassan säkerställa att skikttjockleken blir tillräcklig för att klara toleranserna.

Arbetshygien

Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Använd skyddande handskar, andningsskydd och glasögon samt se till att i övrigt följa arbetsplatsens säkerhetsanvisningar.

Blandning

Använd alltid rent vatten och ren utrustning. Vid blandning i hink, mät upp rätt mängd vatten i kärlet, tillsätt det torra bruket och blanda med en blandarmaskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp till en jämn, slät klumpfri massa i minst 2 min. Säkerställ att avjämningsmassan är homogen och väl sammanhållen, lättflytande samt utan klumpar. Vid falläggning reduceras vattenmängden till lämplig konsistens.

Materialåtgång

1,75 kg pulver/kvm/mm

Temperatur torrbruk

+10°C - +25°C

Lagringstid torrbruk

6 månader

Vattentemperatur

+5°C - +20°C 

Vattenbehov

4 liter per säck 20 kg, (20%)

Blandningstid

2 minuter

Slanglängd mobil pump

Minst 60 meter

 

Applicering

Häll eller pumpa ut den färdigblandade avjämningsmassan i våder på underlaget. Lägg varje ny våd i en gammal våd så snart som möjligt så att massan flyter ihop till en jämn och plan beläggning/yta. Maximera vådernas bredd till ca 10 meter genom att använda TM:s avstängarlist. Var noga med att förse brunnar och övriga genomföringar med erforderlig tätning före läggning för att undvika igensättning av avloppsledningar samt läckage till övriga ytor. Bearbeta avjämningsmassan med en tandad spackel eller piggroller för att uppnå maximal släthet. Vid flerskiktsläggning skall primning alltid utföras mellan respektive skikt. Vänta minst 24 timmar innan primning sker. Kontrollera och säkerställ att ytan är så torr att primern sugs in i underlaget. Blandningsförhållande vid primning på nylagd avjämningsmassa: TM Primer 001 blandas med 3–10 delar vatten beroende på uttorkningsklimat. Prima 2 gånger om mer än 7 delar vatten används.

 

Temperatur underlag

+10°C - +25°C 

Temperatur luft

+10°C - +25°C 

 

Efterarbete

Den halvhärdade avjämningsmassan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.

Rengöring

Rengör verktyg och maskiner med vatten omedelbart efter avslutat arbete. Den härdade avjämningsmassan kan endast avlägsnas mekaniskt.

Uttorkning (normaltorkande)

Produktens uttorkningstid påverkas av skikttjocklek, temperatur i bjälklag och luft samt relativ luftfuktighet i lokalen. God luftväxling i lokalen är en förutsättning för effektiv uttorkning. Observera att avjämningsskikt tjockare än 30 mm, ensidig uttorkning, lägre temperatur och/eller högre luftfuktighet förlänger torktiden.

 

Före beläggning med ytskikt skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som riktvärde för bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i gällande AMA Hus användas. Den angivna torktiden förutsätter, torrt underlag, ett gott uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50 % RF i luften och visst luftombyte. Produkten kan läggas på betong med upp till 95 % RF men observera att betongens fukthalt och övriga egenskaper kan påverka avjämningsmassans uttorkning och när ytskikt kan appliceras. Beakta även att produkten inte kan stå emot krymprörelser eller sättningar ifrån underlagets uttorkning.

 

Där trägolv och andra fuktkänsliga ytskiktsmaterial som kräver ett specifikt RF värde i underlaget ska appliceras, ska det alltid kontrolleras och säkerställas att rätt RF-värde för respektive ytskikt är uppnått. Detta gäller i både den underliggande konstruktionen och i avjämningsmassan innan applicering av ytskiktet påbörjas. Alternativa lösningar kan förekomma, dessa ska dock alltid bekräftas av respektive ytskiktsleverantör.

 

Vid flytande konstruktioner bör golvet förses med golvbeläggning så tidigt som möjligt baserat på förutsättningar för aktuellt ytskikt. Skall golvet stå öppet en längre tid innan beläggning med ytskikt primas golvet dagen efter med TM Primer 001 spädd 1:3 (1 del primer: 3 delar vatten) för att minimera risken för sprickbildning och kantresning.

 

För att undvika alltför snabb uttorkning och risk för sprickbildning ska den applicerade massan inte utsättas för luftdrag, hög temperatur eller direkt solljus de 3 första dygnen efter applicering. 

 

Observera

Detta produktblad syftar till att ge teknisk information om den av oss levererade produkten och i möjligaste mån lämna råd, riktlinjer och rekommendationer om dess användning. Vi ansvarar för produktens tekniska egenskaper enligt tabellen ovan men kan inte ansvara för de lokala förutsättningarna och deras eventuella konsekvenser för slutresultatet. I våra entreprenader kvalitetssäkrar vi dock även dessa faktorer. Ändringar oavsett art och omfattning som i enskilt fall kan anses erforderliga, ska för att gälla gentemot materialleverantören vara skriftligen bekräftade av beställare, konstruktör, entreprenör samt Kiilto. Vi kan emellertid inte garantera kvaliteten för andra produkter som kan komma att finnas i samma konstruktion. Följ alltid respektive leverantörers anvisningar för respektive material. 

Order
Beräkna mängd
Dokument

Leverans

Kontakta vår säljare i din region för att beställa TM Express K

 

Säck  20 kg/säck. 48 säckar/pall. 960 kg/pall.  Snabba leveranser och mixade pallar utan extra kostnader. 

 

Pumpbil fritt ur slang från 500 kg till 38 ton per leveranstillfälle.

Välj din region
Välj din region
Norrland
Mellan
Stockholm
Syd
Sydöst
Väst
Hur många kg behöver du?

Ange yta och skikttjocklek för att beräkna åtgången. Säljaren i din region hjälper dig gärna med val av rätt produkt och konstruktionslösning
Du behöver

Referensprojekt

Kund
Skanska Sverige
Yta, kvm
55 000
År
2012
Projekt Kund Yta, kvm År
Åkanten, Sundsvall Larssons Gol... 8 800 2015
WTC, Lund GH Sydgolv 8 000 2015
Klara C, Stockholm Skanska Sver... 30 000 2014
Framtidens Universitetssj... NCC Construc... 60 000 2013
Entré Lustgården, Stockho... Skanska Sver... 55 000 2012
Hageby Centrum, Norrköpin... NCC Construc... 32 000 2011
Psykiatrins Hus, Uppsala Tema Projekt... 36 600 2011
Entré Malmö, Malmö Skanska Sver... 36 842 2008