Du är här

Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy

Våra kunder är grunden för företagets existens. Kunderna ska känna sig trygga med TM Progress som leverantör inom golvavjämning. Vi ska leverera rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan i alla led jobbar vi långsiktigt för att utveckla verksamheten. Vår strävan är vidare att vara ett uthålligt företag vad avser ekonomi, miljö och arbetsmiljö. Lag- och myndighetskrav som vi omfattas av ska följas.

Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt verksamhetsområde. Vi ska ständigt förbättra vår miljöprestanda och arbeta förebyggande för att minska verksamhetens inverkan på miljön. Våra produkter, processer och tjänster ska därför så långt som det är tekniskt och ekonomiskt rimligt utformas så att de påverkar människan och miljön i så låg grad som möjligt.

TM Progress värnar om medarbetarnas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. En strävan är att samtliga medarbetare ska ges både goda möjligheter till och eget ansvar över personlig utveckling och delaktighet. Ledarskapet ska präglas av öppenhet, förtroende, god etik och ansvarstagande.

 

Ladda ner och skriv ut