QR

You are here

TM Snabbruk H

TM Snabbruk H är ett självuttorkande snabbhårdnande cementbruk för handläggning som ger en något grövre ytstruktur än avjämningsmassor. Före ytskiktsbeläggning kan avslipning eller finavjämning krävas, beroende på val av ytskikt. Primning skall alltid utföras innan eventuell finavjämning. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. TM Snabbruk H är CE-märkt, registrerad i Basta och bedömd av Byggvarubedömningen, BVB.

Quick facts

  • Självuttorkande
  • Cementbruk
  • Endast handläggning
  • Grovavjämning
  • Planspackling
  • Fallspacking
  • Lämplig till värmegolv
Användningsområde

 

TM Snabbruk H är lämplig för nyproduktion samt renovering av bostäder, kontor och offentliga miljöer. Kan med fördel användas tillsammans med elektriskt alternativt vattenburet värmegolv. Produkten används för såväl planspackling som fallspackling på underlag av betong, lättbetong, keramik samt andra formstabila underlag. Den härdade produkten är avsedd att beläggas med lämpligt ytskikt i applikationer i bostads-miljö, kontor samt offentliga miljöer. 

Tekniska egenskaper

Böjdraghållfasthet  EN 13813 

F2

Tryckhållfasthet  EN 13813 

C12

Ytdraghållfasthet 

>0,5 MPa

Frigörande korrosiva ämnen

CT

Fri krympning

<0,1 %

Självuttorkande

Ja

Skikttjocklek

                  5-100 mm

Emissioner TVOC 28 dygn µg/m2 x h

<200

Uppfyller AMA Hus

Ja

pH

10,5-11

Vattenburen värme

Ja, min 10 mm över rören*

Elektrisk golvvärme

Ja, min 5 mm över slingorna*

Flytande konstruktioner

Ja

Fallbyggnad

Ja

Fuktskadestabil

Ja

*Total skikttjocklek beror på aktuell konstruktion. Tjockare avjämningsskikt ger bättre värmespridning. Följ alltid värmegolvleverantörens anvisningar.

 

OBS! Installation av värmekablar skall utföras av behörig/auktoriserad elinstallatör.

 

 

Golvkonstruktion

TM Snabbruk H kan användas i såväl konstruktioner med vidhäftning till underlaget som flytande konstruktioner där avjämningen saknar vidhäftning till underliggande material. Produkten är lämplig för de flesta typer av ytskikt såsom matta, flytande parkett, tätskikt, eller keramisk beläggning.

Avjämning med vidhäftning till underlaget

UNDERLAG

HANDSPACKLING

Betong

5-100 mm

Lättbetong

5-30 mm

Keramik/natursten

5-100 mm

Golvgips/golvspån

5-100 mm

 

Underlag med vidhäftning

Säkerställ att underlaget är dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för cementbruk/slipsats. Det ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vid-häftningen och slutresultatet. Slipa eller fräs bort eventuell cementhud. Släta och täta ytor kan behöva bearbetas mekaniskt genom fräsning eller slipning för att säkerställa fullgod vidhäftning. Underlagets dokumenterade ytdraghållfasthet ska vara minst 1,0 MPa. 

Dilationsfogar i underlaget

Dilatationsfogar i cementbruket/slipsatsen anläggs i förekommande fall genom hela skikttjockleken ned till underlaget. De ska placeras i omedelbar anslutning till och i samverkan med dilatationsfogar i underlaget respektive. den bärande konstruktionen. Fogens bredd bör vara 10-15 mm. Alternativa lösningar kan förekomma.

Avjämning utan vidhäftning till underlaget. Flytande golvkonstruktion

Skikttjockleken ska alltid vara minst 40 mm och

TM Snabbruk H ska alltid armeras med stålnät Ø3 mm 50x100 mm. Armeringsnätet läggs med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan. Större ytor bör delas upp i mindre avgränsade delar. Syftet med att lägga en flytande konstruktion är att den inte ska ha någon fast förankring i underlaget och fritt kunna röra sig i sidled. För att åstadkomma detta måste underlagets yta vara tillräckligt slät så att ett glidskikt eller luftspaltsbildande matta kan appliceras. Underlaget kan därför behöva slipas, avjämnas eller på annat sätt göras slätt under den flytande konstruktionen. Kontakta Kiilto för ytterligare information.

Lämpliga ytskikt

TM Snabbruk Här avsedd att beläggas med ytskikt eller ytterligare avjämningsmassa beroende på val av ytskikt. Se vår ytskiktguide på www.tmprogress.se

Leverans

TM Snabbruk H levereras i täta säckar om 20 kg med bärhandtag.

SÄCK

 

Säck

20 kg

Antal säck per pall

48 st

Antal kg per pall

960 kg

Min. leverans

20 kg

Mixade pallar

Ja

 

 

 

Förberedelser

Temperaturen är av största vikt för ett lyckat slutresultat. +10°C på underlag, i materialet och inomhustemperatur är miniminivå enligt AMA Hus 14. Bjälklagets temperatur bör kontrolleras och säker-ställas i god tid före primning. Högre temperatur är mycket gynnsamt avseende såväl kvalitet som uttorkningstid. Dock max +25°C

Primning

Prima alltid underlaget med TM Primer 001 enligt anvisningar i produktbladet. Primern appliceras 1-10 timmar före avjämning och ska under alla om-ständigheter tillåtas torka innan avjämning. Primern

får dock inte ligga mer än 2 dagar eftersom risken då är stor att byggdamm och andra lösa föroreningar som kan äventyra vidhäftningen lägger sig på primern. Observera att om primern appliceras med s.k. primer-pump så ska alltid efterföljande bearbetning av primern ske med borste för att säkerställa korrekt applicering.

TEMPERATUR UNDERLAG

TEMPERATUR FÖRVARING

+10°C - +25°C

+5°C - +25°C

 

Avvägning

Om underlagets lutning och buktighet avviker från föreskriven tolerans bör golvet vägas av med vatten-pass eller laser. Genom att sätta ut höjd-justerade nivåpinnar kan man under läggning av cementbruket/slipsatsen säkerställa att skikttjockleken blir tillräcklig för att klara toleranserna

Arbetshygien

Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals.  Läs och följ alltid varningsinformationen på förpackningen innan arbete påbörjas.

Blandning

Använd alltid rent vatten och ren utrustning. Vid blandning i hink, mät upp rätt mängd vatten i kärlet, tillsätt det torra bruket och blanda med en blanda-rmaskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp till en jämn, slät klumpfri massa i minst 2 min. Säkerställ att cementbruket/slipsatsen är homogen och väl sammanhållen, utan klumpar. Vid falläggning reduceras vattenmängden till lämplig konsistens.

Materialåtgång

1,7 kg pulver/kvm/mm

Temperatur torrbruk

+10°C - +25°C

Lagringstid torrbruk

6 månader

Vattentemperatur

+5°C - +20°C

Vattenbehov

          

2,8-3,2 liter per säck 20 kg

Blandningstid

2 minuter

 

Applicering

Den färdigblandade massan fördelas på golvet med en slät stålspackel. Eventuell finjustering i form av slipning eller sick­ling kan utföras så snart mas­san hårdnat tillräckligt. Vid tjockare skikt används med fördel banor och rätskivor vid utläggning, säkerställ att massan blir fri från luftfickor. Den halvhärdade massan kan med lätthet formas eller skäras med en stålspackel eller annat lämpligt verktyg så snart som massan stelnat och blivit gångbar. Gå in på den halvhärdade ytan och sickla eller skrapa av eventuella "ryggar" och forma fallet mot den ev. brunnen. Verktyg och maskiner rengörs med vatten.

 

Vid flerskiktsläggning skall primning alltid utföras mellan respektive skikt. Vänta minst 6 timmar innan primning sker. Kontrollera och säkerställ att ytan är så torr att primern sugs in i underlaget. Blandnings-förhållande vid primning på nylagd massa: TM Primer 001 blandas med 3-5 delar vatten beroende på uttorkningsklimat.

Temperatur underlag

+10°C - +25°C

Temperatur luft

+10°C - +25°C

Skikttjocklek

5-100 mm

Brukstid

15 min

Öppentid

15 min

Gångbar efter

1-2 timmar

 

Efterarbete

Den halvhärdade massan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.

Rengöring

Rengör verktyg och maskiner med vatten omedelbart efter avslutat arbete. Den härdade massan kan endast avlägsnas mekaniskt.

Uttorkning

Cementbrukets/slipsatsens uttorkningstid påverkas av skikttjocklek, temperatur i bjälklag och luft samt relativ luftfuktighet i lokalen. God luftväxling i lokalen är en förutsättning för effektiv uttorkning.

 

Före beläggning med ytskikt skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som rikt­värde för bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i AMA Hus användas. På torrt underlag är TM Snabbruk H beläggningsbar med täta ytskikt 1 dygn efter läggning i skikttjocklek ≤ 100 mm. Ytan har då härdat tillräckligt för att mattläggning/tätskiktsarbete skall kunna utföras på ytan. Den an­givna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50 % RF i luften och visst luftombyte. Trägolv och andra fuktkänsliga golvbeläggningsmaterial bör som regel alltid läggas med lämplig fuktspärr.
TM Snabbruk H är till karak­tären självuttorkande vilket innebär att en tidig ythållfasthet erhålls och att överskottsvattnet binds kemiskt över tiden. Detta möjliggör en tidig beläggning med ytskikt förutsatt att RF% i under­liggande konstruktion ej överstiger rekommenderat värde enligt AMA Hus. Produkten kan läggas på betong med upp till 95 % RF men observera att cementbruket/slipsatsen aldrig blir torrare än underlaget. Beakta även att produkten inte kan stå emot krymprörelser eller sättningar ifrån underlagets uttorkning.

 

Vid flytande konstruktioner bör golvet förses med golvbeläggning så tidigt som möjligt efter 1 dygn, dock senast efter 3 dygn. Skall golvet stå öppet en längre tid innan beläggning med ytskikt primas golvet dagen efter med TM Primer 001 spädd 1:3 (1 del primer: 3 delar vatten) för att minimera risken för sprickbildning och kantresning.

 

För att undvika alltför snabb uttorkning och risk för sprickbildning ska den applicerade massan inte utsättas för luftdrag, hög temperatur eller direkt solljus de 3 första dygnen efter applicering.

Gångbar

1-2 timmar

Tid innan forcerad torkning

3 dagar

Beläggningsbar1 dygn 5-100 mm skikttjocklek

Tål full belastning

1 dag per mm skikttjocklek*

Tid innan golvvärme

1 dag per mm skikttjocklek*

*Max 50 mm

 

Observera

Detta produktblad syftar till att ge teknisk information om den av oss levererade produkten och i möjligaste mån lämna råd, riktlinjer och rekommendationer om dess användning. Vi ansvarar för produktens tekniska egenskaper enligt tabellen ovan men kan inte ansvara för de lokala förutsättningarna och deras eventuella konsekvenser för slutresultatet. I våra entreprenader kvalitetssäkrar vi dock även dessa faktorer. Ändringar oavsett art och omfattning som i enskilt fall kan anses erforderliga, ska för att gälla gentemot material-leverantören vara skriftligen bekräftade av beställare, konstruktör, entreprenör samt Kiilto. Vi kan emellertid inte garantera kvaliteten för andra produkter som kan komma att finnas i samma konstruktion. Följ alltid respektive leverantörers anvisningar för respektive material. 

Purchase & delivery
Usage calculation
Documents

Delivery

Kontakta vår säljare i din region för att beställa TM Snabbruk H

 

Säck 20 kg/säck. 48 säckar/pall. 960 kg/pall. Snabba leveranser och mixade pallar utan extra kostnader.

Select your region

Hur många kg behöver du?

Ange yta och skikttjocklek för att beräkna åtgången. Säljaren i din region hjälper dig gärna med val av rätt produkt och konstruktionslösning
You do